Slovo o mateřské škole

 • Jsme sedmitřídní mateřská škola s jedním ředitelstvím v Hradci nad Moravicí a třemi odloučenými mateřskými školami v sousedních obcích města – Bohučovicích, Jakubčovicích a Kajlovci.
 • Jménem mateřské školy jedná ředitelka Bc.Gabriela Lacková
 • Zřizovatel je město Hradec nad Moravicí.
 • Mateřská škola má možnost umístit celkem 185 dětí
 • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem „Můj barevný svět“ a dále pak do Třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy.
 • Stravu zajišťuje pro děti a zaměstnance školní jídelna při MŠ Hradec nad Moravicí , Smetanova 520, vedoucí ŠJ paní Alena Hložková.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, zpravidla v dubnu – květnu daného roku.
 • O přijetí – nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky MŠ.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let zdravotně, smyslově a duševně způsobilé, dle vyhlášky č.14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stravu dítěte hradí rodiče školní jídelně a úplatu za předškolní vzdělávání mateřské škole na účet trvalým příkazem neb složenkami na České poště.

 

Motto: „Barevný je Tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět“

 

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme přirozenou cestou – prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, zařazováním spontánních a řízených aktivit tak, aby se dobře rozvíjely jeho dovednosti.

 

Aktualizovala: Bc.Gabriela Lacková