Slovo o mateřské škole

 • Jsme sedmitřídní mateřská škola s jedním ředitelstvím v Hradci nad Moravicí a třemi odloučenými mateřskými školami v sousedních obcích města – Bohučovicích, Jakubčovicích a Kajlovci.
 • Jménem mateřské školy jedná ředitelka Bc.Gabriela Lacková
 • Zřizovatel je město Hradec nad Moravicí.
 • Mateřská škola má možnost umístit celkem 185 dětí
 • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem „Pojďme spolu – třeba hned, společně poznávat a chránit ten náš duhový svět“a dále pak do Třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy.
 • Stravu zajišťuje pro děti a zaměstnance školní jídelna při MŠ Hradec nad Moravicí , Smetanova 520, vedoucí ŠJ paní Jana Procházková, DiS..
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, zpravidla od 2. – 16. května daného roku.
 • O přijetí – nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky MŠ.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od dvou let.
 • Stravu dítěte hradí rodiče školní jídelně a úplatu za předškolní vzdělávání mateřské škole na účet trvalým příkazem.

 

Motto: „Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“- Karel Čapek

V souladu s principy kurikulární politiky, důkladnou analýzou práce mateřské školy a po zhodnocení výsledků pedagogické práce s přihlédnutím k tomu, jaké máme možnosti a jak jsme vnímání rodičovskou veřejností se ztotožňujeme se stěžejním cílem programu „Škola podporující zdraví“.

Našim hlavním cílem je šťastné a spokojené dítě. To pro nás znamená spolupodílet se na výchově a vzdělávání zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží nejen sám sebe, ale i druhých lidí.

„Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.“

Štastné dítě, kterému jsme nasadili „brouka do hlavy“ je náš cíl.

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy