Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres     Opava, příspěvková organizace

vyhlašuje

zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2017/2018

ve středu  3. května 2017

a ve čtvrtek 4. května 2017

od 9. Do 16 hod.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne od úterý 18.4.-21.4. 2017 na vybrané mateřské škole

Denně v době jejich provozu takto:

MŠ Hradec nad Moravicí od 6,15hod do 16,30hod

MŠ Kajlovec od 6,15hod do 16,00hod

MŠ Bohučovice 6,15hod do 15,30hod

MŠ Jakubčovice 6,15hod do 16,00hod

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce dítěte u zápisu v uvedené dny (3. a 4.5.2017) na pracovišti MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  není povinné očkování)

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V Hradci nad Moravicí dne 27.2.2017                                                                   Bc.Gabriela Lacková

                                                                                                                                                      ředitelka mateřské školy

Spádové obvody týkající se MŠ Hradec nad Moravicí

školské obvody

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

II. Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017 předškolní vzdělávání povinné dle §34a)školského zákona ve zdnění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34 b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

III. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením a dítě věkově starší. V případě rovnosti bodů a věku, bude přijato dítě losováním.

IV. Školský obvod Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace,okres Opava, Smetanova 520, tvoří tyto části města – katastrální území Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec.

Bez ohledu na bodové ohodnocení  a v souladu s ustanovením § 34 ods.4 školského zákona je přednostně přijato dítě s povinnou předškolní docházkou.

Kritérium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte Dítě ze spádové oblasti 10
Dítě mimo spádovou oblast 1
Věk dítěteIndividuální 4 roky a více k 31.8.2017 10
3 roky k 31.8.2017 5
2 roky  k 31.8.2017 1
Dítě se hlásí k celodenní docházce 3
situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte ze spádové oblasti 2
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte z nespádové oblasti 1
Celkem:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  • Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a prokáže se občanským průkazem.
  • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

 

V Hradci nad Moravicí 24.2.2017

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

 

evidencni list