Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres     Opava, příspěvková organizace

vyhlašuje

zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020

v pondělí  6. května 2019

a v úterý  7. května 2019

od 9. Do 16 hod.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne od pondělí 8.4.-18.4. 2019 na vybrané mateřské škole

Denně v době jejich provozu takto:

MŠ Hradec nad Moravicí od 6,15hod do 16,30hod

MŠ Kajlovec od 6,15hod do 16,00hod

MŠ Bohučovice 6,15hod do 15,30hod

MŠ Jakubčovice 6,15hod do 16,00hod

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce dítěte u zápisu v uvedené dny (6. a 7.5.2019) na pracovišti MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  není povinné očkování)

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V Hradci nad Moravicí dne 18.2.2019                                                                           Bc.Gabriela Lacková

                                                                                                                                                      ředitelka mateřské školy

Spádové obvody týkající se MŠ Hradec nad Moravicí

školské obvody

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

II. Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2019 předškolní vzdělávání povinné dle §34a)školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34 b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

III. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením a dítě věkově starší. V případě rovnosti bodů, bude přijato dítě losováním.

IV. Školský obvod Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace,okres Opava, Smetanova 520, tvoří tyto části města – katastrální území Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec.

Bez ohledu na bodové ohodnocení  a v souladu s ustanovením § 34 ods.4 školského zákona je přednostně přijato dítě s povinnou předškolní docházkou.

Kritérium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte Dítě ze spádové oblasti 10
Dítě mimo spádovou oblast 1
Věk dítěte

 

Individuální situace

dítěte

3 roky a více k 31.8.2019 10
2 roky  k 31.8.2019 1
Dítě se hlásí k celodenní docházce 5
situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 20
Celkem:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  • Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a prokáže se občanským průkazem.
  • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Poučení:

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání mého dítěte je ve smyslu § 44, od. 1 zákona č. 500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů O správním řízení (Správní řád) zahájeno správní řízení.

Po telefonické dohodě s ředitelem školy (tel: 553 784 154) dne 29.5.2019 /v dopoledních hodinách/ se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§36 odst.3 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) a mají právo nahlížet do spisu ( §38 odst. 1správního řádu ve znění pozdějších předpisů) správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti v MŠ vyvěšením seznamu – dle místa činnosti MŠ – pod registračním číslem dítěte, které obdržíte v den zápisu. Seznam přijatých dětí / registrační čísla/ bude zveřejněn také na webových stránkách školy: www.mshradec.eu

Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně do vlastních rukou, či doporučeným dopisem, do 30 dnů od podání žádosti, nebo do datové schránky zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s:

  1. kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  3. poučením

 Zákonný zástupce poskytuje vědomě a dobrovolně souhlas s uchováním informací o dítěti po dobu
docházky dítěte do mateřské školy, do doby, kterou stanovuje zákon k archivaci dokumentace:
ANO NE
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje
a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

 

V Hradci nad Moravicí 18.2.2019

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

evidencni list

Přihlášky změna Hradec nad Moravicí

Přihlášky změna Bohučovice

Přihlášky změna Jakubčovice

Přihlášky změna Kajlovec

Příloha č.1

Rodič dítěte se dostaví do MŠ v době zápisu s vyplněnou přihláškou, evidenčním listem,přílohou č.1 – prosíme o přečtení, OP a rodným listem dítěte. Vše, co nebude srozumitelné, bude u zápisu vysvěteleno.