Farmářské trhy – poděkování rodičům

Milí rodiče,

velmi vám všem děkujeme za vaše dary, výpěstky ze zahrádek a polí, zavařeniny, ovoce, zeleninu, sazeničky i kytičky, upečené dobroty. Byl to nádherný den, který jsme si společně s vámi užili. Je milé, když se všichni společně propojíme pro jeden cíl a tím cílem jsou šťastné a spokojené děti, vy rodiče a my učitelé.

Co více si jako ředitelka Mateřské školy mohu přát, než vzájemnou a pohodovou spolupráci s vámi rodiči, pochopení, sounáležitost, úctu jednoho ke druhému a také i díky vzájemné důvěře mezi námi všemi – pozitivní a spokojený tým.. 🙂

Samozřejmě velmi děkuji celému týmu MŠ Hradec nad Moravicí, MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice, MŠ Kajlovec za spolupráci, nádhernou přípravu akce i závěrečný úklid.

Ještě jednou veliké díky všem a užívejte všech výpěstků a výrobků ve zdraví 🙂

Za všechny své kolegyně a kolegu Víťu Tomana a také za SRPŠ

Gabriela Lacková

Farmářské trhy v MŠ Hradec nad Moravicí

Milí rodiče,

v pondělí 10.10.2022 se v MŠ Hradec nad Moravicí uskuteční Farmářské trhy, kde si již od 12.00 hod. můžete zakoupit různé regionální potraviny, domácí výrobky, výrobky dětí a paní učitelek, jakož i paní kuchařek ŠJ. (kváskové pečivo aj. od pana Müllera – Farmářka z Opavy, bylinky od rodiny Víchových z Benkovic, klobásky a masné výrobky od pana Cihláře ,výrobky z mlékárny Hlavnice, výrobky od firmy La-Food, zboží z Vitaminátoru, ochutnávka od našich paní kuchařek…)

Veškerý výdělek z trhů půjde opět do SRPŠ vašim dětem.

Od 14.30 hod. bude probíhat akce pro děti a rodiče BRAMBORIÁDA

Prosíme rodiče, doneste si materiál k tvoření „bramborového skřítka“ (brambory, jeřabiny, šípky, párátka, hřebíček, nové koření, přírodní provázek, listy, cokoli z čeho se dá vyrábět). Také malý nožík a bramboru na výrobu svého razítka.

S dětmi na vycházkách budeme tyto přírodniny také sbírat, aby měly i ty děti a rodiče, kteří si je nestihnou zajistit.

Všichni se na vás velmi těšíme a určitě si Farmářské trhy společně užijeme!!!!!!! 🙂

Vyhodnocení ankety MŠ Hradec k heterogenním třídám

Milí rodiče,

vzhledem k nespokojenosti některých z Vás, že některé děti nepostoupí s věkově staršími dětmi do dalších tříd, nejde tedy třída celá ( důvody mohou být různé: v průběhu roku se potvrdí SVP u některého z dětí a od 1.9. nového školního roku se snižuje počet dětí ve třídě dle vyhlášky č.14, nebo k zápisu přijdou věkově starší děti, příp. děti s povinnou předškolní docházkou apod.), jsme v MŠ Hradec uspořádali anketu na toto téma. V případě heterogenních tříd bychom nemuseli tento problém řešit.

Vyhodnocení:

 1. Hlasování pedagogů : z devíti pedagogů hlasovalo 6 PRO heterogenní třídu a 3 PROTI. Z naší strany by tedy nebyl problém tyto třídy od 1.9.2023 sestavit.
 2. Hlasování rodičů : a) první proběhlo na třídních schůzkách v září 2022 v MŠ Hradec a rodiče hlasovali proti. b) druhé hlasování proběhlo formou dotazníků a rodiče se opět vyjádřili

31 – ne, nesouhlasím 

8 – ano, souhlasím 

Protože preferujeme spolupráci s vámi rodiči a vy jste jasně dali najevo svůj nesouhlas se vznikem heterogenních tříd, zachováme v MŠ Hradec nad Moravicí nadále třídy homogenní. Prosím myslete na to především o prázninách a neslibujte svým dětem, že postoupí např. na žabičky, veverky apod. , protože se může stát, že dítko vzhledem k věku a výše uvedených okolnostem nepostoupí. V MŠ Hradec tedy bude při rozdělování dětí do tříd i nadále kritérium věku od nejstašího k nejmladšímu.

Děkujeme za pochopení

Dotazníkové šetření pro rodiče v Mateřské škole Hradec nad Moravicí

HLASUJTE V ANKETĚ
– hlasování bylo ukončeno

Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasování bude automaticky ukončeno 25.09.2022.


Milí rodiče,
vzhledem k množícím se žádostem o to, aby byla spolu stejná skupina dětí po celou dobu předškolní docházky a také k tomu, že nelze toto v homogenních (věkově přibližně stejných) třídách v MŠ Hradec zajistit a vždy se může stát, že se třídy rozdělí a postoupí děti věkově starší a děti věkově mladší zůstanou v původní třídě, rozhodla jsem se o tomto s vámi jednat. Jediná možnost je vytvořit heterogenní (smíšené) třídy. Znamenalo by to, že v příštím roce 2023 by se děti, které zůstanou v MŠ, rozdělily do 4 skupin. Tedy nynější kuřátka do 4 skupin, žabky i část veverek a pokud by měl někdo v mědvědech odklad, pak i tito. K nim by byli postupně zařazovány děti, které by u Zápisu v květnu 2023 splnili kritéria a dostali se do MŠ. Každá třída by pak již byla smíšená, tedy by v ní byly děti od 2- 3 do 6-7 let.
Pro Vaše správné rozhodnutí, jsem připravila pro a proti.

Argumenty pro vzdělávání v heterogenních ( smíšených ) třídách
Stručné shrnutí heterogenních tříd:
• vycházejí obecně z pedagogiky 20.století a nového pojetí dítěte
• podporují naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání po všech stránkách (cíli počínaje, výrazně obohacují naplňování obsahu předškolního vzdělávání v přirozenějších podmínkách, až po kvalitu a rozsah získaných kompetencí každého jednotlivého dítěte)
• dávají dětem více příležitostí k přirozenému a celostnímu učení, vytvářejí podmínky pro kooperativní učení, jehož základní podmínkou je kooperativní skupina. Základním požadavkem na kooperativní skupinu jsou děti různého věku, rozdílných schopností. Kooperativní skupina umožňuje, že děti mohou komunikovat verbálně i neverbálně, jsou na sobě vzájemně závislé, výsledek je společné dílo všech, ale každý má svou odpovědnost. Uplatnit se může velký i malý.
• nabízejí větší množství sociálních rolí, více příležitostí ke komunikaci, k nápodobě, osvojení si většího množství strategií chování, kontaktů (dítě se učí navazovat kontakty, učí se, jak se ovládat, ovládat svou agresi, nacházet svou identitu, podřídit se i vést skupinu, sdělit přání, spolupracovat, kooperovat, empatovat atd.)
• hry i činnosti v heterogenní třídě jsou přirozenější, tvořivější, zajímavější, s prostorem pro přirozené rozvíjení prosociálního chování a jednání, pro vyjadřování vlastních názorů, přání, rozhodnutí i postojů
• nově příchozí děti obvykle snadněji zapadnou do zažitých pravidel, režimu, lépe se orientují, nacházejí vzory k nápodobě apod.
• je vytvořené přirozené prostředí k vnímání a přihlížení k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí (a tím je potažmo získána i cenná zkušenost do dalšího života, že lidé nejsou stejní ani stejně schopní, že každý umí něco lépe a hůř, že každému se daří něco jiného, že není jediná správná cesta, a že bez pomoci a spolupráce s ostatními se vlastně člověk v životě neobejde).

VÝHODY HETEROGENNÍCH (smíšených ) TŘÍD:

 1. Větší prostor pro spolupráci
 2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti a jdou jim příkladem.
 3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svojí zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.
 4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout.
 5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.
 6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 7. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí.
 8. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí, či dovedností.
 9. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.
 10. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.
 11. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem.
 12. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících dětí jako ve třídě homogenní.
 13. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).
 14. Možnost práce s předškoláky v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Co možná nejlepší připravenost pro vstup do ZŠ.
 15. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.
 16. Kvalitní práce sklízí kvalitní ovoce, nemusím přebírat po kolegyni třídu, kde nejsou děti vedené k pravidlům, úctě, ani řádně vzdělávány a mnohem lépe se pracuje s dětmi i s rodiči, které známe dlouhodobě, ne jen jeden školní rok.

Argumenty PROTI vzdělávání v heterogenních (smíšených ) třídách:


Homogenní třída jako taková svádí k frontálnosti a jakési unifikaci.

• Velké rozdíly v potřebách jednotlivých dětí – 3leté děti mají jiné potřeby než děti předškolní, především z hlediska intelektuálního: předškoláci chtějí diskutovat, objevovat, hovořit o svých dosavadních zkušenostech a prožitcích, dávat si do souvislostí nově získané s dříve získaným, zabývat se tématy rozvíjejícími fantazii, jejich hry mají předem daný směr (hry napodobivé a rolové), chtějí rozvíjet postřeh a myšlení pomocí didaktických společenských her (Pexeso, Loto, Domino…), zatímco 3leté a mladší děti mají úplně odlišný styl hry (hry manipulační s kostkami, s auty, prohlížení knížek, apod.), jejich pozornost je v tomto období krátkodobá, jejich slovní zásoba není na tak rozvinuté úrovni, aby mohly pochopit, o čem si povídají předškoláci s paní učitelkou. Zkrátka je to podobné, jako když máte doma předškoláka a 3leté dítě a chcete si s předškolákem povídat o tom, jak funguje lidské tělo, chcete si spolu vybarvit pracovní list nebo omalovánku, prohlédnout dětskou encyklopedii a zároveň s tím musíte mladšímu dítku utírat nos, odbíhat vynášet nočníček, sebrat mu z ruky nůžky, které neprozřetelně objevilo na stole, a vlastním tělem chránit předškolákův pracovní list, který se chystá býti roztrhán a zničen. Toto vše si vynásobte krát 24.
• Některé děti sice rády pomáhají s mladšími kamarády, ale jsou i děti, které (patrně po zkušenostech s péčí o mladšího sourozence, kdy se na péči o ně MUSÍ doma podílet za každou cenu a bez nějakého zvláštního ocenění) se do péče o mladší kamarády zrovna nehrnou. Častěji se v této chvíli objevují situace, kdy starší předškolák mrňouska „zpacifikuje“, manipuluje s ním anebo svou „péči“ tak přehání, že si chudák mladší kamarád ani sám nepodá hračku. Ano, je povinností učitelky zajistit nekonfliktní klima ve třídě, ale učitelka není superman a schopnost lidské pozornosti je omezená – člověk může pojmout současně 7 souběžných dějů, nikoli 24.
• Činnosti předškoláků jsou často zaměřeny na přípravu na školu, k čemuž nemají v heterogenní třídě dostatek klidu a možností k soustředění. Jistě, ve školní třídě také nebude absolutní klid na práci, ale rušivých momentů, které dokáží způsobit 3leté nebo mladší děti, bude ve škole určitě méně.
• Společný pobyt sourozenců ve třídě nemusí být ideální, protože v praxi je velmi časté, že sourozenci, kteří jsou spolu doma 24 hodin denně, si od sebe ve školce rádi odpočinou, chtějí poznat jiné kamarády, chtějí se zapojit do hry se svými vrstevníky, stejně se chovají i jejich mladší sourozenci – často můžete vidět sourozence, kteří si spolu ve školce za celý den nepohrají ani se nějak zvlášť v kolektivu nevyhledávají. Naopak, pokud každý navštěvuje jinou třídu, jsou si při společné hře doma i vzácní a nekonfliktní. Každý má jiné zážitky, jiné informace, jiné kamarády – to vše může obohatit jejich vzájemnou komunikaci.
• Den má stále pouze jen 24 hodin, takže možnosti učitelky, jak časově naplánovat takový program dne, aby se mohly realizovat v jedné třídě děti všech věkových kategorií, jsou omezené. Zrovna tak nabídka některých činností – např. vycházka. 3leté děti mají jiné pohybové limity než předškoláci – s předškoláky můžeme jít do lesa, do sousední vesnice, na dětské hřiště, zatímco 3leté děti mnohdy nedojdou ani na konec ulice. Učitelka tak stále musí vytvářet kompromisy, které jsou postavené na znevýhodňování malých nebo velkých.
Na závěr názor učitelky MŠ, která pracuje ve třídě s dětmi přibližného věku:
„Zatím máme v MŠ třídy rozdělené podle věku dětí. Od příštího školního roku nás (možná) čekají třídy věkové smíšené a upřímně řečeno, i když nemůžu srovnávat (pracovala jsem pouze v třídě stejně starých dětí), netěším se na to. Některé činnosti se musí přizpůsobit ne nejlepším, ale nejslabším ve skupině. Nemůžete plně uspokojit potřeby všech dětí. (Jak byste taky mohla při tom počtu?) Někteří doporučují zařazovat skupinové činnosti, ano, s předškoláky (i středňáky) klidně, ale tříleté děti NEJSOU z vývojového hlediska ještě schopny pracovat ve skupině.
Já jsem s věkově homogenní třídou spokojena. Někdo namítá, že ve třídě věkově smíšené se starší učí pomáhat mladším, mladší se učí od starších – ale to se děje i ve třídě věkově stejně starých dětí, všechny děti přece nejsou na stejné vývojové úrovni.
Když pominu dopolední činnosti v MŠ, napadají mě další problémy (i když jsou to možná banality):
• Procházka – se středňáky, které mám, vyrazíme klidně za vesnici – na louku, do lesa aj. S malošky bych nedošla ani na konec vesnice.
• Pohádky před spaním – předškoláci si určitě zaslouží jiné pohádky než tříletá prťata.
• Vybavení třídy – teď si předškoláci můžou vybrat cca z 20 společenských her přiměřených jejich vývojové úrovni. Kdyby byla třída věkově smíšená, tolik hraček pro děti všech věkových skupin určitě nabízet nebude. Předškolák si vybere ne z 20, ale třeba z 5 her.
• Mnohdy pláč starších dětí, když jim odejdou jejich kamarádi „učitelé“ do ZŠ.
Co vidím jako nevýhodu tříd věkově stejně starých dětí je opravdová náročnost pro paní učitelky, které s dětmi pracují, ale je pak úžasné sledovat, co se z těch malých bobíšků, kteří si neumí natáhnout kalhoty nebo se vysmrkat, za rok, dva, tři „vyklubalo“. A také, když vedu kvalitní vzdělávání, pak sklízím ovoce a je to vždy lepší, než když přeberu rozjetou třídu od kolegyně, která nedbala na pravidla a nevedla děti dle ŠVP..

Třídní schůzky v Mateřských školách

Milí rodiče,

uvědomuji vás o konání třídních schůzek v jednotlivých MŠ:

 1. 5.9. 2022 Třídní schůzky v MŠ Bohučovice 15.45 hod
 2. 6.9.2022 Třídní schůzky v MŠ Kajlovec 15.45 hod
 3. 8.9.2022 Třídní schůzky v MŠ Hradec v 16.00 hod
 4. 9.9.2022 Třídní schůzky v MŠ Jakubčovice v 15.45 ho

Budeme se na Vás těšit

Seznamy dětí MŠ Hradec – rozdělení do jednotlivých tříd

Milí rodiče,

dnes jsem vyvěsila seznamy dětí v MŠ Hradec nad Moravicí ( pouze pro tuto školku) tak, jak byly děti podle data narození seřazeni do jednotlivých tříd. Je to nespravedlivější rozdělení i vzhledem ke společnému odchodu dětí do ZŠ. Do 26.8.2022 se však můžete mezi sebou pokoušet dohodnout na změnách a přijít nám je sdělit. A to buď ředitelce, nebo administrativní pracovnici Patricii Štalcerové.

Pokud chcete např. postupit ze třídy žabičky do třídy veverky a nikoho tam neznáte a nevíte na koho se obrátit, napište svůj požadavek na email: ms.hradec@tiscali.cz a my se pokusíme žádosti spárovat. Pokud se však nenajde žádný rodič, který by chtěl své dítě z veverek ponechat ve třídě žabiček-tedy se s vámi přehodit, nemůže Vám být vyhověno.

Každoročné vzniká kolem tohoto rozdělení spousta dotazů a sporů a rozdělení podle data narození je nejlogičtější. Samozřejmě také respektuji dohody, mezi Vámi rodiči.

Děkuji za pochopení.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍMROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчальногозакладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022Зб. («лекс Україна» – освіта)

Registr rozhodnutí přijatých dětí do Mateřských škol – Hradec, Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec

Vážení rodiče,

do 31.8.2022 budu respektovat zápis, který proběhl v květnu a pokud se uvolní místo v některé ze škol, budu stále příjimat děti tak, jak proběhl zápis dle kritérií k přijetí, jak jsou děti postupně seřazené a budu Vás postupně oslovovat. Od září si již prosím místa hlídejte sami, vždy je budu zveřejňovat na našich stránkách, v záložce Příjimací řízení – volná místa v MŠ Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti.

Musím respektovat vyhlášku č. 14/2005 Sb., která hovoří v §2 odst.6 – Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Vždy tedy bude uveden počet volných míst pro děti tříleté a starší a počet volných míst pro děti dvouleté. Tedy děti, které v době nástupu nebudou mít 3 roky. U zápisu se věk počítá do 31.8.2022.

Pro dítě tříleté a starší je jedno místo v MŠ, pro děti dvouleté jsou to tři místa.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz