Způsob úhrady příspěvku SRPŠ

SRPŠ členský příspěvek
Prosíme o zaslání částky Kč 250,- pro školní rok 2020/2021 na účet 2601264561/2010 do 30.9.2020.
Jako variabilní symbol použijte pětimístný kód dítěte (shodný pro úhradu stravného a školného v MŠ)
a do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + třídu, popř. školku (MŠ Hradec-žabky, MŠ Bohučovice).

Děkujeme.

Základní principy SRPŠ

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
  Základní principy
Hlavním cílem činnosti spolku je zefektivnit spolupráci rodičů s mateřskou školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především dětí, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.

Základním statutárním orgánem spolku je výbor, v jehož čele stojí předseda, místopředseda, pokladník a ostatní členové výboru. Výbor se schází několikrát ročně, aby projednal svou podporu škole (zejména organizační, finanční, materiální,….).
 
Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí spolku. Mezi největší patří maškarní karneval, oslava Dne dětí, během roku tradiční vánoční, velikonoční prodeje. Naproti tomu jsou získané prostředky využity na program, tombolu, odměny dětem při školních akcích (např. zimní olympiáda), školní výlety, exkurze.
Finanční prostředky se vedou samozřejmě odděleně od školky.

Členský příspěvek byl stanoven výborem ve výši 250 Kč/dítě na jeden školní rok. Platby budou prováděny hotovostně třídní učitelce po zahájení školního roku.

Celý název:  Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, z.s.

Účel:  Spolek má dobročinný a podpůrný charakter. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Sídlo: Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, 747 41

IČO: 05002745 (spisová značka L 14988 vedená u Krajského soudu v Ostravě)

Číslo účtu: 260 126 4561/2010

Kontakty
předseda:                          Mgr. MONIKA BRYJOVÁ               monika.bryjova@atlas.cz
místopředseda:               Bc. SILVIE CHROMJÁKOVÁ            zastupkyne.mshradec@seznam.cz
pokladník:                          Ing. MAGDALÉNA SOUDKOVÁ   pracnam@seznam.cz

Stanovy SRPŠ

STANOVY

Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí

Úvodní ustanovení 

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ vzniká jako samosprávná, dobrovolná, nepolitická               

a nezisková organizace, která spojuje členy na základě společného zájmu.

I.

Název, sídlo a účel spolku

 1.  Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
  1. Spolek používá název „Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí“ (dále jen „spolek“).
  1. Sídlem spolku je Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, 747 41
  1. Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s Mateřskou školou Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec (dále jen „MŠ“).

II.

Poslání a činnost spolku

Hlavním cílem spolku je pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními
a finančními prostředky potřebám mateřské školy. Při těchto činnostech bude spolek plně spolupracovat s vedením MŠ.

Základním úkolem spolku je:

 1. Sjednocovat výchovné působení MŠ a rodiny.
 1. Podporovat komunikaci a spolupráci mezi MŠ a rodiči, jejich zapojení do života MŠ. Zvyšovat informovanost rodičů a veřejnosti o dění v MŠ.
 2. Dobrovolná a bezúplatná pomoc členů materiálními i finančními prostředky pro zkvalitnění činnosti MŠ.
 3. Organizovat společenské, vzdělávací a sportovní akce.
 4. Seznamovat vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.
 5. Ředitelka MŠ má právo zúčastnit se každého jednání spolku, je-li o to spolkem požádána.
 6. Na základě povolení ředitelky MŠ může spolek využívat ke své činnosti prostory školy.
 7. Pomáhat MŠ získávat dárce, sponzory, granty.

III.

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku mohou být rodiče žáků nebo jiné fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami a cíli spolku a zaplatí členský příspěvek.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, jehož výše činí u fyzických        
  a právnických osob, s výjimkou rodičů či jiných zákonných zástupců dětí MŠ, 1,- Kč ročně. Výši členského příspěvku pro rodiče a zákonné zástupce dětí stanovuje členská schůze.
 5. Členské příspěvky hradí jednou ročně rodiče dětí navštěvujících MŠ, mají-li rodiče ve škole více dětí, platí příspěvek za každé dítě.
 6. Spolek je povinen vést seznam členů, který obsahuje: jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a datum vzniku, případně zániku členství. Seznam členů je neveřejný.
 7. Členství zaniká na základě ukončení předškolní docházky dítěte, oznámením člena      
  o ukončení členství, úmrtím člena, zánikem spolku nebo vyloučením člena výborem spolku.
 8. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a zásady spolku, či neuhradí do stanoveného termínu členský příspěvek.
 9. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.

IV.

Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku
 2. být na členské schůzi informován o činnosti a hospodaření spolku
 3. předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku
 4. volit a být volen do orgánů spolku
 5. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen spolku má povinnost:

 1. hradit členský příspěvek
 2. dodržovat stanovy spolku
 3. spolupracovat při naplňování účelu spolku, plnit usnesení členské schůze  
  a řádně vykonávat svěřené úkol
 4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku

V.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:   členská schůze

výbor spolku

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.
 1. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně, a to formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budovách škol nebo dle potřeby, nejméně s týdenním předstihem. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů, a to nejpozději do měsíce od doručení žádosti.
 2. Členskou schůzi řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.
 5.  Členská schůze volí a odvolává členy rady spolku (předsedu, místopředsedu, pokladníka).
 6. Členská schůze projednává a schvaluje:
  1. návrhy změn platných stanov
  1. volí a odvolává členy výboru
  1. výši členského příspěvku pro příslušný školní rok
  1. zprávu o činnosti za uplynulý školní rok
  1. účetní závěrku pro školní rok
  1. plán činnosti na následující školní rok
  1. rozhoduje o nabývání nemovitého majetku a nakládání s ním
  1. rozhoduje o zrušení spolku na základě návrhu výboru
 7. Změny a doplňky stanov provádí pouze členská schůze písemným zápisem.
 8. Návrh na změnu stanov a zrušení spolku je přijat, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů spolku.  
 9. O členské schůzi se pořizuje zápis, který se uchovává po celou dobu jeho existence                       
  a každý člen spolku je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi.
 2. Výbor spolku má 3-7 členů starších 18 let, kteří jsou voleni členskou schůzi.
 3. Výbor řídí činnost spolku, svolává zasedání členské schůze, hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje zprávu o hospodaření a činnosti spolku a rozhoduje o všech ostatních záležitostech nespadajících do působnosti členské schůze.
 4. Výbor má tři členy – předsedu, místopředsedu a pokladníka, jejichž funkční období jsou tři roky. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
 5. Každý člen výboru může ze své funkce odstoupit.
 6. Na svém prvním zasedání zvolí výbor ze svých členů:
  1. Předsedu

Je nejvyšším představitelem výboru a řídí jeho činnost.

Předseda jedná jménem spolku samostatně, je statutárním zástupcem. Jedná s ředitelkou školy, případně zřizovatelem. Předseda svolává a řídí spolek     a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami spolku  
a rozhodnutími výboru a členské schůze. Je odpovědný za plynulý chod spolku. Předsedu volí výbor spolku.

 • Místopředsedu

Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva  
a povinnosti jako předseda spolku. Zajišťuje svolání zasedání členské schůze, vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, reprezentuje spolek a zajišťuje komunikaci mezi spolkem a zaměstnanci MŠ.

Volí ho výbor spolku.

 • Pokladníka

Dohlíží na finanční hospodaření spolku. Vede evidenci peněžních

a hmotných prostředků sdružení (příjmy  a výdaje). Ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům spolku. Pokladníka volí výbor spolku.

 • Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je svoláván předsedou výboru.
 • Výbor spolku je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina členů.
 • Výbor spolku se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popřípadě místopředseda a další člen výboru.

VI.

Majetek a hospodaření

 1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů spolku (na výši příspěvků se dohodne členská schůze). Pokud mají rodiče v MŠ více dětí, platí členský příspěvek za každé dítě. Dalšími příjmy jsou dobrovolné dary od členů, sponzorů (o využití daru rozhoduje vždy dárce, pokud se toho práva nevzdá ve prospěch spolku), dary z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, fondu EU a výnosy z pořádaných akcí.
 2. Takto získané prostředky jsou určeny zejména ve prospěch žáků MŠ, slouží k zajištění akcí, které podle platných předpisů nelze hradit z rozpočtu MŠ (autobusová doprava, jarmarky, věcné odměny pro předškoláky).
 3. Výdaje spolku jsou tvořeny mimo jiné výdaji na zajištění kulturních a společenských akcí (Drakiáda, Lampionový průvod + dýňování, Mikuláš, Maškarní karneval, Zahradní slavnost, Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark atd.), příspěvky na autobusovou dopravu (výlet, plavání, exkurze) a příspěvky na dary pro žáky (zejména pro předškolní děti) atd.
 4. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů  
  a schváleného rozpočtu. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
 5. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy.
 6. Veškeré finanční prostředky získané činností spolku, kromě provozní hotovosti, budou ukládány a vybírány z účtu spolku, přičemž jakýkoliv výběr je podmíněn konkrétními cíli.
 7.  Disponentní právo k účtu má předseda a pokladník spolku.
 8. Vedením účetní evidence (příjmy a výdaje) je pověřena účetní, která zodpovídá za její řádné vedení. Veškeré účetní doklady shromažďuje pokladník, který je průběžně předává účetní. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

VII.

Vedlejší hospodářská činnost

 1. Spolek může vyvíjet v souladu s §217 zák. č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti, spočívající v podnikání v oboru pořádání a organizování kulturních a sportovních akcí.
 2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

VIII.

Zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze spolku o zrušení spolku s likvidací nebo rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací.
 2. Fúze spolků a rozdělení spolku jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. O zániku spolku rozhoduje členská schůze a výkonný výbor jej oznamuje orgánům,            
  u kterých je spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky spolku.
 4. Zánik spolku ohlásí předseda výkonného výboru ředitelce mateřské školy.
 5. Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne mateřské škole, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 3. 11. 2016, jejíž konání je podloženo zápisem ze dne 3. 11. 2016 a plně nahrazuje předchozí znění stanov.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace do obchodního rejstříku vedeného  
  u Krajského soudu v Ostravě.

V Hradci nad Moravicí dne 3. 11. 2016

Předseda spolku:                    Mgr. Monika Bryjová                        ___________________________

Místopředseda spolku           :           Bc. Silvie Chromjáková            ___________________________

Pokladník spolku:                  Ing. Magdaléna Soudková     ___________________________

Člen spolku:                           Mgr. Jindra Petzuchová         ___________________________

Člen spolku:                           Ing. Veronika Bátorová         ___________________________

Člen spolku:                           Eva Mošová                           ___________________________

Člen spolku:                           Pavla Víchová                                   ___________________________

Poděkování sponzorům maškarního karnevalu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
děkuje všem rodičům, kteří přispěli na maškarní karneval finančními či věcnými dary.

Byli to:

paní Eva Dudková paní Lenka Schreierová
paní Pavla Beníšková paní Jana Beníšková
paní Andrea Drozdová paní Marcela Valušková
pan Manderla paní Martina Černá
paní Iva Zámečníková paní Petra a pan Tomáš Mührovi
paní Michaela Čenínová pan Kamil Hurník
paní Pavla Hrbáčová paní Jana Jelenová
paní Veronika Sekulová paní Chlappková


Velký dík si zaslouží:


Správa státního zámku Hradec nad Moravicí
Restaurace a hotel Červený zámek Hradec nad Moravicí
Cukrárna Kamahaj
Model Obaly Opava

Poděkování patří rovněž všem, kteří se podíleli na organizaci plesu a přípravě pohoštění.


Byli to:

paní Monika Bryjová paní Silvie Chromjáková
paní Magdaléna Soudková paní Jindra Petzuchová
pan Jaroslav Večerka paní Dominika Vavrečková
paní Pavla Falharová paní Michaela Hyklová
paní Lucie Dvořáková paní Lucie Hájková
paní Anna Michálková paní Kateřina Vlčková
paní Silvie Procházková paní Pavla Csőbőková
paní Pavla Klapetková paní Kateřina Benová
pan Kamil Procházka

děkují zaměstnanci Školní jídelny při MŠ v Hradci nad Moravicí

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz