Dotazníkové šetření pro rodiče v Mateřské škole Hradec nad Moravicí

HLASUJTE V ANKETĚ
– hlasování bylo ukončeno

Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasování bude automaticky ukončeno 25.09.2022.


Milí rodiče,
vzhledem k množícím se žádostem o to, aby byla spolu stejná skupina dětí po celou dobu předškolní docházky a také k tomu, že nelze toto v homogenních (věkově přibližně stejných) třídách v MŠ Hradec zajistit a vždy se může stát, že se třídy rozdělí a postoupí děti věkově starší a děti věkově mladší zůstanou v původní třídě, rozhodla jsem se o tomto s vámi jednat. Jediná možnost je vytvořit heterogenní (smíšené) třídy. Znamenalo by to, že v příštím roce 2023 by se děti, které zůstanou v MŠ, rozdělily do 4 skupin. Tedy nynější kuřátka do 4 skupin, žabky i část veverek a pokud by měl někdo v mědvědech odklad, pak i tito. K nim by byli postupně zařazovány děti, které by u Zápisu v květnu 2023 splnili kritéria a dostali se do MŠ. Každá třída by pak již byla smíšená, tedy by v ní byly děti od 2- 3 do 6-7 let.
Pro Vaše správné rozhodnutí, jsem připravila pro a proti.

Argumenty pro vzdělávání v heterogenních ( smíšených ) třídách
Stručné shrnutí heterogenních tříd:
• vycházejí obecně z pedagogiky 20.století a nového pojetí dítěte
• podporují naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání po všech stránkách (cíli počínaje, výrazně obohacují naplňování obsahu předškolního vzdělávání v přirozenějších podmínkách, až po kvalitu a rozsah získaných kompetencí každého jednotlivého dítěte)
• dávají dětem více příležitostí k přirozenému a celostnímu učení, vytvářejí podmínky pro kooperativní učení, jehož základní podmínkou je kooperativní skupina. Základním požadavkem na kooperativní skupinu jsou děti různého věku, rozdílných schopností. Kooperativní skupina umožňuje, že děti mohou komunikovat verbálně i neverbálně, jsou na sobě vzájemně závislé, výsledek je společné dílo všech, ale každý má svou odpovědnost. Uplatnit se může velký i malý.
• nabízejí větší množství sociálních rolí, více příležitostí ke komunikaci, k nápodobě, osvojení si většího množství strategií chování, kontaktů (dítě se učí navazovat kontakty, učí se, jak se ovládat, ovládat svou agresi, nacházet svou identitu, podřídit se i vést skupinu, sdělit přání, spolupracovat, kooperovat, empatovat atd.)
• hry i činnosti v heterogenní třídě jsou přirozenější, tvořivější, zajímavější, s prostorem pro přirozené rozvíjení prosociálního chování a jednání, pro vyjadřování vlastních názorů, přání, rozhodnutí i postojů
• nově příchozí děti obvykle snadněji zapadnou do zažitých pravidel, režimu, lépe se orientují, nacházejí vzory k nápodobě apod.
• je vytvořené přirozené prostředí k vnímání a přihlížení k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí (a tím je potažmo získána i cenná zkušenost do dalšího života, že lidé nejsou stejní ani stejně schopní, že každý umí něco lépe a hůř, že každému se daří něco jiného, že není jediná správná cesta, a že bez pomoci a spolupráce s ostatními se vlastně člověk v životě neobejde).

VÝHODY HETEROGENNÍCH (smíšených ) TŘÍD:

 1. Větší prostor pro spolupráci
 2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti a jdou jim příkladem.
 3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svojí zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.
 4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout.
 5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.
 6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 7. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí.
 8. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí, či dovedností.
 9. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.
 10. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.
 11. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem.
 12. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících dětí jako ve třídě homogenní.
 13. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).
 14. Možnost práce s předškoláky v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Co možná nejlepší připravenost pro vstup do ZŠ.
 15. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.
 16. Kvalitní práce sklízí kvalitní ovoce, nemusím přebírat po kolegyni třídu, kde nejsou děti vedené k pravidlům, úctě, ani řádně vzdělávány a mnohem lépe se pracuje s dětmi i s rodiči, které známe dlouhodobě, ne jen jeden školní rok.

Argumenty PROTI vzdělávání v heterogenních (smíšených ) třídách:


Homogenní třída jako taková svádí k frontálnosti a jakési unifikaci.

• Velké rozdíly v potřebách jednotlivých dětí – 3leté děti mají jiné potřeby než děti předškolní, především z hlediska intelektuálního: předškoláci chtějí diskutovat, objevovat, hovořit o svých dosavadních zkušenostech a prožitcích, dávat si do souvislostí nově získané s dříve získaným, zabývat se tématy rozvíjejícími fantazii, jejich hry mají předem daný směr (hry napodobivé a rolové), chtějí rozvíjet postřeh a myšlení pomocí didaktických společenských her (Pexeso, Loto, Domino…), zatímco 3leté a mladší děti mají úplně odlišný styl hry (hry manipulační s kostkami, s auty, prohlížení knížek, apod.), jejich pozornost je v tomto období krátkodobá, jejich slovní zásoba není na tak rozvinuté úrovni, aby mohly pochopit, o čem si povídají předškoláci s paní učitelkou. Zkrátka je to podobné, jako když máte doma předškoláka a 3leté dítě a chcete si s předškolákem povídat o tom, jak funguje lidské tělo, chcete si spolu vybarvit pracovní list nebo omalovánku, prohlédnout dětskou encyklopedii a zároveň s tím musíte mladšímu dítku utírat nos, odbíhat vynášet nočníček, sebrat mu z ruky nůžky, které neprozřetelně objevilo na stole, a vlastním tělem chránit předškolákův pracovní list, který se chystá býti roztrhán a zničen. Toto vše si vynásobte krát 24.
• Některé děti sice rády pomáhají s mladšími kamarády, ale jsou i děti, které (patrně po zkušenostech s péčí o mladšího sourozence, kdy se na péči o ně MUSÍ doma podílet za každou cenu a bez nějakého zvláštního ocenění) se do péče o mladší kamarády zrovna nehrnou. Častěji se v této chvíli objevují situace, kdy starší předškolák mrňouska „zpacifikuje“, manipuluje s ním anebo svou „péči“ tak přehání, že si chudák mladší kamarád ani sám nepodá hračku. Ano, je povinností učitelky zajistit nekonfliktní klima ve třídě, ale učitelka není superman a schopnost lidské pozornosti je omezená – člověk může pojmout současně 7 souběžných dějů, nikoli 24.
• Činnosti předškoláků jsou často zaměřeny na přípravu na školu, k čemuž nemají v heterogenní třídě dostatek klidu a možností k soustředění. Jistě, ve školní třídě také nebude absolutní klid na práci, ale rušivých momentů, které dokáží způsobit 3leté nebo mladší děti, bude ve škole určitě méně.
• Společný pobyt sourozenců ve třídě nemusí být ideální, protože v praxi je velmi časté, že sourozenci, kteří jsou spolu doma 24 hodin denně, si od sebe ve školce rádi odpočinou, chtějí poznat jiné kamarády, chtějí se zapojit do hry se svými vrstevníky, stejně se chovají i jejich mladší sourozenci – často můžete vidět sourozence, kteří si spolu ve školce za celý den nepohrají ani se nějak zvlášť v kolektivu nevyhledávají. Naopak, pokud každý navštěvuje jinou třídu, jsou si při společné hře doma i vzácní a nekonfliktní. Každý má jiné zážitky, jiné informace, jiné kamarády – to vše může obohatit jejich vzájemnou komunikaci.
• Den má stále pouze jen 24 hodin, takže možnosti učitelky, jak časově naplánovat takový program dne, aby se mohly realizovat v jedné třídě děti všech věkových kategorií, jsou omezené. Zrovna tak nabídka některých činností – např. vycházka. 3leté děti mají jiné pohybové limity než předškoláci – s předškoláky můžeme jít do lesa, do sousední vesnice, na dětské hřiště, zatímco 3leté děti mnohdy nedojdou ani na konec ulice. Učitelka tak stále musí vytvářet kompromisy, které jsou postavené na znevýhodňování malých nebo velkých.
Na závěr názor učitelky MŠ, která pracuje ve třídě s dětmi přibližného věku:
„Zatím máme v MŠ třídy rozdělené podle věku dětí. Od příštího školního roku nás (možná) čekají třídy věkové smíšené a upřímně řečeno, i když nemůžu srovnávat (pracovala jsem pouze v třídě stejně starých dětí), netěším se na to. Některé činnosti se musí přizpůsobit ne nejlepším, ale nejslabším ve skupině. Nemůžete plně uspokojit potřeby všech dětí. (Jak byste taky mohla při tom počtu?) Někteří doporučují zařazovat skupinové činnosti, ano, s předškoláky (i středňáky) klidně, ale tříleté děti NEJSOU z vývojového hlediska ještě schopny pracovat ve skupině.
Já jsem s věkově homogenní třídou spokojena. Někdo namítá, že ve třídě věkově smíšené se starší učí pomáhat mladším, mladší se učí od starších – ale to se děje i ve třídě věkově stejně starých dětí, všechny děti přece nejsou na stejné vývojové úrovni.
Když pominu dopolední činnosti v MŠ, napadají mě další problémy (i když jsou to možná banality):
• Procházka – se středňáky, které mám, vyrazíme klidně za vesnici – na louku, do lesa aj. S malošky bych nedošla ani na konec vesnice.
• Pohádky před spaním – předškoláci si určitě zaslouží jiné pohádky než tříletá prťata.
• Vybavení třídy – teď si předškoláci můžou vybrat cca z 20 společenských her přiměřených jejich vývojové úrovni. Kdyby byla třída věkově smíšená, tolik hraček pro děti všech věkových skupin určitě nabízet nebude. Předškolák si vybere ne z 20, ale třeba z 5 her.
• Mnohdy pláč starších dětí, když jim odejdou jejich kamarádi „učitelé“ do ZŠ.
Co vidím jako nevýhodu tříd věkově stejně starých dětí je opravdová náročnost pro paní učitelky, které s dětmi pracují, ale je pak úžasné sledovat, co se z těch malých bobíšků, kteří si neumí natáhnout kalhoty nebo se vysmrkat, za rok, dva, tři „vyklubalo“. A také, když vedu kvalitní vzdělávání, pak sklízím ovoce a je to vždy lepší, než když přeberu rozjetou třídu od kolegyně, která nedbala na pravidla a nevedla děti dle ŠVP..

Informace o platbách – změny

Nový školní rok 2022/2023

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče, dovolte nám informovat Vás o způsobech plateb školného a stravného ve školním roce 2022/2023

Platby budou možné pouze trvalým příkazem jednou měsíčně: září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen. Červenec se neplatí!

Splatnost školného je do 15.dne v každém měsíci!

Platby stravného se platí do 15. dne předchozího měsíce ( např. na září se platí do 15.srpna)

U trvalého příkazu uveďte pětimístný variabilní symbol, který obdržíte ve svých třídách.

Je stejný pro platbu školného i stravného. Školné nehradí předškolní děti, které dosáhnou 5 let do 31.8.2022.

ŠKOLNÉ 400 Kč – číslo účtu : 1850395349/0800 – vyúčtování školného proběhne 1x ročně v lednu.

STRAVNÉ 900 Kč, předškoláci (pouze odklad školní docházky!!! věk dítěte 7 let) 950 Kč– číslo účtu: 35-1850395349/0800 – vyúčtování stravného proběhne 2x ročně v únoru a září.

Prosíme, hlídejte si správná čísla účtů, jsou prakticky stejná, ale u stravného je důležité předčíslí 35- , platby se pak hůře dohledávají.

Všechny strávníky je možné přihlásit pouze elektronicky pomocí online přihlášky, kterou naleznete na webu MŠ pod složkou školní jídelna, pokud jste nedostali v papírové formě. Bez přihlášky nelze odebírat stravu. Platí i pro dospělé strávníky.Odkaz na online přihlášky ke stravování: https://www.mshradec.eu/?page_id=3211

Školní jídelna – prázdninový provoz

2022

Dobrý den milí strávníci,

blíží se konec školního roku, o prázdninách vaříme takto:

Prázdninový provoz od 1.7. – 31.7.2022 – nevaříme.

Otevření školní jídelny v době letních prázdnin je v období 1.8. -31.8. 2022 pro školky Hradec nad Moravicí.

Pro cizí strávníky a ZŠ nevaříme.

Jménem všech zaměstnanců školní jídelny a jménem svým, bychom Vám chtěli popřát krásné a slunné dny o prázdninách a budeme se těšit na návrat v září 2022.

Ing. Jana Křížová – vedoucí školní jídelny

Registr rozhodnutí přijatých dětí do Mateřských škol – Hradec, Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec

Vážení rodiče,

do 31.8.2022 budu respektovat zápis, který proběhl v květnu a pokud se uvolní místo v některé ze škol, budu stále příjimat děti tak, jak proběhl zápis dle kritérií k přijetí, jak jsou děti postupně seřazené a budu Vás postupně oslovovat. Od září si již prosím místa hlídejte sami, vždy je budu zveřejňovat na našich stránkách, v záložce Příjimací řízení – volná místa v MŠ Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti.

Musím respektovat vyhlášku č. 14/2005 Sb., která hovoří v §2 odst.6 – Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Vždy tedy bude uveden počet volných míst pro děti tříleté a starší a počet volných míst pro děti dvouleté. Tedy děti, které v době nástupu nebudou mít 3 roky. U zápisu se věk počítá do 31.8.2022.

Pro dítě tříleté a starší je jedno místo v MŠ, pro děti dvouleté jsou to tři místa.

PLAVÁNÍ NÁHRADNÍ HODINY

Milí rodiče, 

ráda bych vás informovala o možnosti náhrad a problému, který se vyskytl v letošním roce. 

S vaší školkou spolupracujeme už několik let a vždy se snažíme společně pro vás vytvořit co nejlepší podmínky. V letošním roce došlo pár dní před zahájením od odhlášení 5 dětí. Z důvodu předchozího velkého zájmu a pro pohodlí dětí jsme v letošním roce otevřeli 3 hodiny. Bohužel díky pozdnímu odhlášení dětí nám vzrostlo manko za práci lektorek – cenu pro vás vždy tvoříme pouze náklady (tj. pronájem bazénu a zaplacení lektorů). Proto se na vás obracím s žádostí o doplatek 100,- Kč za dítě. (poučili jsme se, a proto příště už budeme vybírat nevratné zálohy, aby se tato situace už nikdy neopakovala).  Omlouváme se za tuto situaci, vím že je nepříjemná pro vás, ale i pro nás. Po úhradě doplatku budeme zasílat potvrzení o zaplacení kurzu ať si ho můžete uplatnit na pojišťovně. 

Jako další bych vás chtěla informovat o náhradách (ty poskytujeme letos poprvé a jako jedni z mála škol). Po dlouhém přemýšlení jsme pro vás vytvořili dvě náhradní hodiny v odpoledních hodinách. Na tyto hodiny je nutná rezervace prostřednictvím našeho rezervačního systému na stránkách https://4pohyb.inrs.cz/rs/kalendar_vypis

Náhrady budou probíhat po skončení kurzu tj. 25. 5. a 8. 6. vždy v 16:30 hod.

Děkuji za pochopení.

S přáním hezkého dne

Mgr. Markéta Smoleňová

Zapojení školní jídelny s MŠ a ZŠ

Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa.

Pojďme do toho! S vaší pomocí můžeme razantně snížit plýtvání potravinami v České republice.

https://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam

Inspirace pro děti a rodiče.

PLAVECKÝ KURZ – INFORMACE

INFORMACE K PLAVÁNÍ

Ø  Plavání začíná ve středu 16. 3. 2022 následovně proběhne 10 lekcí

Ø  Svačina bude podávána pro třídu Medvědi v 7.30 hod.

Ø  Odjezd autobusem v 8.00 hod. před zdravotním střediskem

I. skupina: 4. Třída Medvědi, lekce začíná od 8:30 do 9:30 hod.

II. skupina: Kajlovec a Jakubčovice, lekce začíná od 9:30 do 10:30 hod.

III. skupina: 3. třída Veverky a Bohučovice, lekce začíná od 10:30 do 11:30 hod.

Ø  Do plavání dejte dětem do igelitové tašky dětskou osušku a plavky, vše prosím řádně podepište!!!

Ø  Cena kurzu pro dítě: 1 000,- Kč za kurz, Ideálně ihned a nejpozději 31. 3. 2022 (od dubna možnost využití 3 náhrad v odpoledním kroužku (středa v 16:30 hod) po předchozí domluvě;)

Ø  Přihláška: https://forms.gle/kDSARUiwJ2NfPFPh8

Ø  Platební údaje: 2301719819/2010 (FIO), částka: 1 000,- Kč, do poznámky: jméno a příjmení dítěte. Potvrzení o platbě obdržíte po ukončení kurzu.

Ø  Zvlášť se platí autobusová doprava 635,- Kč. V hotovosti učitelce na třídě oproti podpisu.

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz