Stravovací systém – mobilní aplikace iCanteen

1.10.2022 – Manuál pro užívání aplikace iCanteen pro Android

Vážení strávníci, od 1.10.2022 si můžete stáhnout do mobilu aplikaci iCanteen a využívat odhlášení stravného přes aplikaci. Stále zůstává možnost přes náš web dle manuálu níže. V emailové zprávě Vám zasíláme manuál pro instalaci + QR kód, jak aplikaci používat.

Stravování žáku ZŠ

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě online PŘIHLÁŠKY, která je k dispozici na internetových
stránkách www.mshradec.eu.

Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat prostřednictvím stravovacího systému obědy.

Strávníci využívají stravovací systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu
odhlásit telefonicky na čísle 553784241, 733 310 110 den předem maximálně do 12.00 hod.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do
jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době
nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a
provozní režie! Cenové kalkulace naleznete na webových stránkách.

Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve
škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na
jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy. V případě ztráty
hesla či přihlašovacího jména můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové
zaslání.
Pozor změna od 1. září 2022
Budou obědy všem strávníkům  přihlašovány automaticky na
základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.
Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků.
V případě hromadných odhlášek v době školního výletu či exkurzí, svátků apod.
oběd bude odhlášen ze strany školy hromadně.

Obědy v novém školním roce budou vydávány pro ZŠ Hradec nad Moravicí od 2.9.2022. Ostatní strávníci od 1.9.2022.

Školní jídelna

HLAVNÍ  ČINNOST

 Školní jídelna při MŠ v Hradci nad Moravicí, Smetanova 520, příspěvková organizace zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy v Hradci nad Moravicí včetně odloučených pracovišť v MŠ Kajlovci, Jakubčovicích a Bohučovicích. Dále vaří stravu pro ZŠ Hradec nad Moravicí, Základní a mateřskou školu Žimrovice a Základní a mateřskou školu Branka u Opavy.

Za provoz školní jídelny odpovídá pí Ing. Jana Křížová – telefon 553/784241, mob. 733 310 110

e-mail. : jidelna@mshradec.eu

Provoz školní jídelny se řídí:

 •  Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
 •   Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 258/2000Sb. – O chraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č.602/2006Sb. – O hygienických požadavcích na stravovací služby, zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 •  Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro  výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
 •  Metodikou spotřebního koše
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Dětem mateřských škol, základních škol i jejich zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ  DĚTÍ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu.

Rozsah se stanoví tak, že když je dítě v době podávání jakéhokoliv jídla v mateřské škole, má povinnost se stravovat.Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy z mateřské školy. Není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli obědy dětí v jídlonisičích domů, výjimkou je první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci či dočasný zdravotní problém potvrzený dětským pediatrem. Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost odebrat si odpolední svačinu při obědě.

Děti mají nárok na dotované stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání.

Abychom zákonným zástupcům usnadnili promyšlené doplňování „školkové“ a domácí stravy, zveřejňujeme ve všech budovách i na webových stránkách-www.mshradec.eu-aktualizovaný jídelní lístek, který sestavuje vedoucí školní jídelny se svým kolektivem.

Všechny strávníky je možné přihlásit formou tištěné přihlášky a vrátit zpět do školní jídelny. Základní školy se přihlašují elektronicky pomocí online přihlášky, kterou naleznete na webu MŠ pod složkou školní jídelna. Bez přihlášky nelze odebírat stravu. Platí i pro dospělé strávníky. Odkaz na online přihlášky ke stravování: https://www.mshradec.eu/?page_id=3211 (Termín odevzdání je nejpozději k 1.9. nového školního roku)

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce děti MŠ
Děti Mateřské školy:
Cena potravin věkové skupiny 3-6 let:
Celodenní strava
přesnídávka 11 Kč
oběd 23 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 44 Kč
Cena potravin věkové skupiny 7 let:
přesnídávka 13 Kč
oběd 25 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 48 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu rovněž odebírat, nicméně v její plné ceně.
(dle jednotlivých kategorií děti do 6 let celodenní 84 Kč/ polodenní stravné 74 Kč, děti od 7 let celodenní 86 Kč/ 76 Kč polodenní stravné)

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla žáky základní školy
Žáci základní školy:

Cena potravin:
věková kategorie 7-10 let 29 Kč
věková kategorie 11-14 let 30 Kč
věková kategorie nad 15 let 34 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V rámci podpory výživy školní stravování bude v provozu zeleninový a ovocný bar.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu odebírat, nicméně v její plné ceně.
Dle jednotlivých kategorií (7- 10 let 69Kč , 11-14 let 70Kč, 15 a více let 74Kč.)

PLACENÍ STRAVNÉHO

Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc následující (např. do 15. srpna na září) ve výši pro MŠ I. 900,- a MŠ II. 950,- (předškoláci) / ZŠ 700,- / Ostatní strávníci 1600,-. Školní jídelny účet 35-1850395349/0800. Pro spárování plateb je důležitý variabilní symbol, pod kterým je dítě/žák/strávník evidován ve stravovacím systému. Jeho ověření je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu, který mají k dispozici ve školní jídelně. Vyúčtování probíhá 2x ročně (během měsíců únor a září), kdy budou přeplatky stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem.
Platby budou možné pouze trvalým příkazem jednou měsíčně: září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen. Červenec se neplatí!

DOPLŇKOVÁ  ČINNOST

Vedle hlavní činnosti provozuje školní jídelna i podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Na tuto činnost má živnostenské oprávnění.

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů a je sledována odděleně od činnosti hlavní.

Doplňková činnost spočívá:

 • v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. Příprava obědů pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro děti mateřských škol, žáky základních škol a zaměstnanců
 •  není provozována na úkor hlavní činnosti a nedochází k překročení maximální kapacity kuchyně

Cizí strávníci si stravu odnášejí ve vlastních jídlonosičích dle předepsaných hygienických zásad, ve stanovenou dobu tak, aby nedocházelo k narušení provozu školy.

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky činí 80,- Kč

PLACENÍ  STRAVNÉHO

Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc
následující (např. do 15. srpna na září) ve výši 1600,- Kč na účet 35-1850395349/0800.

Pro spárování plateb je důležitý variabilní symbol, pod kterým je stravující evidován ve stravovacím systému.

Jeho ověření je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu. Vyúčtování probíhá 2x ročně (během února a září), kdy budou přeplatky stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem.

Cena je stanovena jako součást přímých nákladů na potraviny, nákladů na věcnou režii(náklady na energie, vodu, údržbu, odpisy), mzdových nákladů(plat určeného zaměstnance včetně zákonných odvodů) a ziskovou přirážku. Cena obědů se může měnit podle cen potravin.

Cizí strávník je povinen odhlašovat neodebrané obědy, a to 24 hodin předem, to je do 12.00 hodin před odhlašovaným dnem u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 553/784241, mob. 733 310 110

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadávají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Kalkulace pro rok 2022/2023

OSTATNÍ STRÁVNÍCI

Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352  Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

CENÍK STRAVNÉHO s platností od 1.9.2022

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů o 5 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla pro dospělé cizí strávníky

Dospělí cizí strávníci a ZŠ, MŠ zaměstnanci:
Cena potravin: 39Kč
Mzdové náklady: 28Kč
Režijní náklady: 12Kč
Zisk: 1Kč
CELKEM 80 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.

V Hradci nad Moravicí 30.6.2022


MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu jedné porce jídla o 5 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce děti MŠ
Děti Mateřské školy:
Cena potravin věkové skupiny 3-6 let:

Celodenní strava
přesnídávka 11 Kč
oběd 23 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 44 Kč
Cena potravin věkové skupiny 7 let:
přesnídávka 13 Kč
oběd 25 Kč
svačinka 10 Kč
CELKEM 48 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu rovněž odebírat, nicméně v její plné ceně.
(dle jednotlivých kategorií děti do 6 let celodenní 84Kč/ polodenní stravné 74Kč, děti od 7 let celodenní 86Kč/ 76Kč polodenní stravné)


V Hradci nad Moravicí 30.6.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení strávníci,
z důvodu stálého růstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu jedné porce jídla o 4 Kč pro strávníky v naší školní jídelně.
Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla žáky ZŠ
Žáci základní školy:
Cena potravin dle věkových skupin:
věková kategorie 7-10 let 29 Kč
věková kategorie 11-14 let 30 Kč
věková kategorie nad 15 let 34 Kč
(1 porce oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, střídavě navíc salát nebo kompot)
Dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník.
To znamená, že dospělí strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci.
V rámci podpory výživy školní stravování bude v provozu zeleninový a ovocný bar. (pouze ZŠ Hradec nad Moravicí) Ostatní žáci ZŠ standardně.
V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu odebírat, nicméně v její plné ceně.
Dle jednotlivých kategorií (7- 10 let 69Kč , 11-14 let 70Kč, 15 a více let 74Kč.)


V Hradci nad Moravicí 30.6.2022

Dodavatelé

SEZNAM DODAVATELŮ

Mléko a mléčné výrobky:

 • Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r.o.
 • Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice

Pečivo:

 • Martin Knappe- Otická pekárna
 • Farmářka – Marie Müllerová, Opava

Vejce:

 • Mgr. Miroslav Kahánek s.r.o. , Háj ve Slezsku

Zelenina a ovoce:

 • LUNA-OVO, s.r.o., Opava
 • Porubská obchodní společnost, s.r.o., Ostrava

Mražené výrobky:

 • Bidfood Czech Republic s.r.o., Opava
 • Tesař-Mražené s.r.o., Baška

Maso:

 • Masoma Klemensová s.r.o. – Dolní Benešov u Opavy
 • Řeznictví Tichý s.r.o – Háj ve Slezsku

Koloniální zboží:

 • GREX service, s.r.o.,Ostrava
 • LA Food s.r.o., Napajedla
 • KASIA VERA s.r.o., Říčany

Koření:

 • Jaroslav Kostera, J.K.FOOD, Větřkovice

Nápoje:

 • Jaromír Kostelný, Valašské Meziříčí
 • František Bačík – Čokoládovna Troubelice
 • Vitaminátor s.r.o., Sosnová na Opavsku

Označování alergenů

INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ.

S platností od 13.12.2014 je naší povinností značit u vyrobených pokrmů přítomnost alergenů. Z tohoto důvodu bude jídelníček doplněn o čísla jednotlivých alergenů, které jsou publikované ve Směrnici 2000/89ES a 1169/201EU.

Jedná se o 14 alergenů podléhajících legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce, uhlídat sám. Jídelna má pouze informační funkci.

Ten kdo netrpí alergií na vybrané potraviny se značením nemusí zabývat.

Skutečně zdravá škola

seznam dodavatelu-1

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. Chce, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých.

Naše vize:

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Ukázka naší práce

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-hradec-nad-moravici-okres-opava-prispevkova-organizace/blog

Dopis_rodicum_bronzová škola MS Hradec nad Moravici-1

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz