Obnova zahrady

Během uzavření MŠ jsme se věnovaly nejen šití roušek pro naše občany, administrativními záležitostmi, studiem, pomoci s chodem MŠ Hradec nad Moravicí, která stále měla jedno oddělení otevřeno pro děti od rodičů ze ZS, ale také projektováním naší skromné zahrady, která si o svou obnovu již dlouho říká.

Podařilo se nám rozdělit zahradu do několika částí a vytvořit v nich centra pro děti. Centrum Enviromentální výchovy, zaměřené na Objevy a pokusy, kde se nachází kompostér, broukoviště s vyvýšeným záhonem na bylinky, ptačí budka a jako další prvek je plánované pítko pro ptáčky na solární energii, které je nutno zakoupit.

Další částí je místo s plastovým domečkem, kde chceme vytvořit Centrum Domácnost a místo vhodné i k Dramatizaci dětí. Plastový domeček je třeba podložit linoleem či jinou provizorní podlahou, která zamezí rozbahnění země v domečku. Poblíž se nám rýsuje pro děti i bahenní kuchyňka, kde mohou vařit své pískové, vodní a jiné lektvary. Opět je nutné stavbu dětem vylepšit, vytvořit kuchyňský pult, dřez či lavor na realizaci jejich her.

I samotná prolézačka potřebuje bohužel obnovu. Některé trámy je třeba vyměnit a tak ji děti bohužel nemohou nyní plnohodnotně využívat. I přesto jsme na ni nechaly přivrtat aspoň koš na košíkovou a pořídily jsme k ní vyvýšený záhon na zeleninu, který je obohacený o okapy zachycující dešťovou vodu. Čekáme také na obnovu koberců pod houpačkami a hrazdou a na bezpečnostní tyče na venkovní parapety, které toužíme ozdobit již zasazenými květinami.

V neposlední řadě jsme dětem navrhly a namalovaly na chodníky hrající prvky jako je například skákací panák, cestičky na rozvoj hrubé motoriky či společenskou hru založenou na principu Hejného matematiky.

Mezi další naše záměry se zahradou patří vytvoření květinového záhonu či skalky u plynoměru, vytvoření pocitového chodníčku pro děti či altánku nebo vyvýšeného pódia, které by v teplých měsících díky jednoduchému zastřešení poskytl dětem místo na sezení, svačinu, tvoření výtvarných činností či prohlížení knih.

I přesto, že se zahrada o letních prázdninách nevyužívá, budeme rádi, když se na ní děti budou těšit a i přes svou menší rozlohu jim dokáže nabídnout plnohodnotné podněty ke hrám, relaxaci i vzdělávání.

Také budeme rádi, když se rodiče do zlepšení naší zahrady jakkoliv zapojí. Ať se jedná o přispění materiální – např. starším kuchyňským náčiním dětem do kuchyňky, přinesení přírodnin do broukoviště, sazeničkami červnových či zářijnových plodin do záhonů…apod. nebo pomocí s realizací manuálně – vytvoření kuchyňky z pelet či malé skalky s pítkem pro ptáčky.

Doplňující programy

Doplňující programy, projekty a další aktivity

Školní preventivní program sociálně patologických jevů u dětí – tvoří samostatnou přílohu ŠVP a je v něm rozepsána strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí na úrovni mateřských škol.

EVVO – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta environmentální výchova předává dětem nenásilnou formou soustavu znalostí a dovedností týkajících se  vztahů člověka a životního prostředí. Didaktické a metodické materiály zaměřené na EVVO v mateřské škole s nabídkou metod, zdrojů a možných rizik EVVO tvoří samostatnou přílohu ŠVP. Tematické celky či programy učitelky zpracovávají na úrovni třídy v TVP – dle věkových a individuálních  potřeb dané skupiny.

Integrace – postižené děti

Na každé škole se pedagogové zaměří ( pokud bude na škole integrované , postižené dítě) na spolupráci s některým  centrem pro postižené dítě . Vypracují si společně projekt a program a budou spolu spolupracovat. Je to individuální pro každou školu.

Doplňkové činnosti:

Angličtina pro nejmenší – Prvotní seznamování dětí s cizím jazykem, jeho zvukovou stránkou a základními pojmy, které jsou dětem blízké.

Doba trvání:V průběhu celého školního roku.

Angličtina pro nejmenší je na naší škole prováděna v omezené míře u nejstarších dětí.

Keramika – Získávání zkušeností práce s keramickou hlínou, poznávání vlastností hlíny při tvoření, slepování jednotlivých částí, sušení, vypalování a glazurování.

Doba trvání: V průběhu školního roku dle zájmu dětí, u mladších dětí individuální formou

Logopedie – náprava vad ve výslovnosti u dětí kvalifikovanou logopedkou u vybraných dětí, dle přání rodičů

Doba trvání :V průběhu školního roku vždy odpoledne, dle přání a možností rodičů

Další aktivity:

Gymnastika pro děti – Tato nadstandardní aktivita je zařazována na přání rodičů pod vedením kvalifikovaných trenérek. Je organizována tak, aby nenarušovala rozsah a kvalitu předškolního vzdělávání.

Doba trvání: V průběhu školního roku

Plavání – Odstraňování zábran při pobytu v bazénu, předplavecký výcvik vedený kvalifikovanými trenéry klubu „Baby kačka“.

Doba trvání : po dobu 10 týdnů – podmínkou bude domluva s novým vedením  areálu „Belarie

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. Chce, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých.

Naše vize:

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Ukázka naší práce

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-hradec-nad-moravici-okres-opava-prispevkova-organizace/blog

Projekty z EU

Naše mateřská škola je zařazena v projektu EU – šablony

Peníze z těchto projektů byly využity na vzdělávání učitelů, na chůvy, na nákup nových didaktických pomůcek, iset – boxu.

  1. Modernizujeme vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí ( 540 618,- Kč)
  2. Modernizujeme vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí II. (712 500,- Kč)

Mateřská škola pomáhá…

Velmi děkujeme všem, kteří se společně s námi –  se všemi pracovníky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, ŠJ a odloučených pracovišť Kajlovec, Bohučovice, Jakubčovice, zapojili do této potravinové sbírky. Dnes jsem za všechny mateřské školy odevzdala studentům několik desítek kilogramů luštěnin, které poputují na Ukrajinu, na pomoc rodinám s dětmi.

Bc.Gabriela Lacková

Sbírka-luštěnin-Opava-upr

KIubíčko Duháček

V lednu 2015 vznikl v MŠ Hradec nad Moravicí a odloučených pracovištích projekt „Klubíčko Duháček“. Je určen pro rodiče s dětmi, které příští školní rok 2020/2021 nastoupí od 1.9.2020 do MŠ. Náplní „Klubíčka Duháček“ bude poskytnout příležitost rodičům a jejich dětem 1 x za měsíc navštívit MŠ a prožít spolu s námi běžný den v MŠ – zařadit se do vzdělávacích činností, jít s dětmi na vycházku, účastnit se kulturních akcí, nebo si hrát ve třídě. Rodič získá povědomí o běžném režimu dne v mateřské škole a bude tak moci lépe své dítě připravit na vstup do mateřské školy. Díky novým informacím a zážitkům může rodič svému dítěti pomoci lépe zvládnout adaptaci na nové prostředí, skupinu dětí i paní učitelky tím, že se pokusí na tuto získanou zkušenost navázat i doma. Rodiče také mohou navštívit odloučená pracoviště a porovnat výhody těchto malých, skoro rodinných skupin dětí . Tuto možnost budou mít rodiče a jejich děti vždy v předem určený den v době od 9-11 nebo 14-16 hodin. Pravidla „klubíčka Duháček“ sledujte od prosince na našich webových stránkách.

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka

Jakékoliv dotazy, nápady, připomínky rádi uvítáme a na všechny odpovíme : klubduhacek@seznam.cz

Bc.Silvie Chromjáková, zástupce ředitele MŠ

Den otevřených dveří v našich Mateřských školách v rámci klubíčka Duháček bude probíhat v měsíci únoru 2020 takto:

ve pátek  28.2.2020.

Podmínky účasti:

Dítě, které navštíví naši MŠ i maminka jsou zdraví.

Dítěti můžete vzít pohodlné oblečení na převlečení do třídy, papučky, převlečení na ven-v případě pobytu venku.

Pitný režim Vašemu dítěti zajistíme. Z hygienických důvodů není vhodné nosit si do MŠ vlastní jídlo.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Jak připravit dítě na Mateřskou školu

Jak se tedy na vstup dítěte do mateřské školy připravit?

DOPORUČUJÍCÍ DESATERO

1. Odloučení od rodičů – je prvním a největším problémem, se kterým se musí každé dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude dítě mít, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.

2. Adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv dětí – dítě se začleňuje do skupiny dětí, které nezná a tato skupina vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti můžete pomoci, když s ním budete chodit mezi děti. Velice vhodné jsou i návštěvy různých kroužků, například kreslení, plavání či společná cvičení maminek s dětmi.

3. Sebeobsluha – rozvíjejte u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání). Dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do tepláčků, legín, pyžámek…. Poukazujte na věci, které mají na sobě. Snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s oblékáním jednoduchými pokyny- např. „Sundej si tepláčky. Ukliď si boty.“ atd. …

4. Procházky – seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, omezte vození dětí v kočárcích, či v autech.

5. Odpočinek po obědě – učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný. Děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka.  Zklidnit nervovou soustavu  potřebují především i děti s ADHD, či děti hyperaktivní.

6. Navykejte děti rituálům – snažte se dodržovat každý den s dítětem ve stejný čas večeřet, chodit spát a též o víkendu dodržovat časy jídel, večerní usínání + další rituálky, jako je např. úklid hraček, úklid svých věcí apod.

7. Rozhovory s dítětem – s dítětem si o školce hodně povídejte – vždy však v pozitivním smyslu. Povídejte mu o tom, co tam bude dělat, že si tam najde spoustu nových kamarádů, naučí se nové písničky, básničky a mnoho jiného. A nezapomeňte mu připomenout, že si pro něj vždy přijdete a po školce budete trávit čas spolu.

8. Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří  – povzbuzujte ho, když mu něco nejde, ale i jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč.

9. Vyvarujte se výhrůžek – např. typu „počkej, až budeš ve školce…..!“ Dítě se bude školky bát už předem a působí to, jako bychom tím chtěli ze sebe setřást odpovědnost za to, co dítě dělá, nebo naopak neumí udělat.

10. Příprava potřebných věcí do MŠ – připravujte se na tento důležitý krok společně s dítětem – spolu připravujte či nakupujte nové oblečení, bačkůrky, se kterými se ve školce dítě pochlubí. Nechte dítě vybrat jednu ze svých oblíbených hraček / plyšáků/, kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy.

A jak usnadnit dítěti ADAPTACI v mateřské škole?

Jak dlouho se bude dítě přizpůsobovat novým podmínkám a jak bude toto období probíhat, je u každého dítěte velmi individuální. Proto doporučujeme následující kroky k postupné adaptaci:

1. POSTUPNÉ ZVYKÁNÍ NA ČAS STRÁVENÝ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dítě by si mělo na pobyt v mateřské školce zvykat pomalu. Pobyt v MŠ lze postupně prodlužovat a to individuálně podle potřeby každého dítěte – paní učitelky jsou rodičům vždy k dispozici a rodičům dokáží poradit, jak u jednotlivých dětí postupovat.

2. PRAVIDELNOST DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Velmi důležité je pravidlo, že dítě chodí do školky denně. Narušení pravidelného stereotypu bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. Školka jednou týdně nemá smysl. Jestliže dítě naučíte, že do školky chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. A pokud přece jen chcete dítěti dát „volno“, tak raději spojte den před víkendem – či po víkendu, aby ostatní dny docházky nemělo dítě nepravidelné, jak se říká „přetrhané“.

3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu.Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!

4. LOUČENÍ S MAMINKOU

Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s ostatními dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat. Prosím dejte na jejich rady.

5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM

Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo! Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže!A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.

6. PRAVIDELNĚ DENNĚ SE SEZNAMUJTE S PROGRAMEM V MŠ

Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole. Každá třída má v šatně vyvěšen program na týden, co budeme s dětmi dělat, co nás čeká, kam půjdeme. Je to pro Vás velmi důležité proto, že můžete svému dítěti říci, co ho čeká, na co se může druhý den těšit. Věřte, že je to pro něj obrovská motivace, i dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten den čeká. A proto tak přistupujme i ke svému dítěti. Tím spíše v tomto velmi náročném období, kdy je dítě bez Vás, bez Vás rodičů. Bez maminky, se kterou bylo po celou dobu, než se mu změnil život nástupem do školky. Do kolektivu spousty dětí  a především do prostředí plného změn. Také si musí zvyknout na nové paní učitelky.

7. RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE

Někdy se stane, že ať děláme co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod k osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na své uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte! Jen krátce vysvětlete – já musím do práce – ty do školky , až bude víkend, vše si vynahradíme. A naplánujte společně s dítětem program, co by si přálo dělat.

UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLÉ SITUACE

Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně – třeba po týdnu, nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jako přišel.

A co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ?

Žádný dokumet neupravuje ani nestanovuje, co by mělo dítě při nástupu do MŠ umět. Avšak z praxe mateřských škol je vhodné, aby dítě zvládlo:

• Základy sebeobsluhy – samo si dojít na toaletu ( v MŠ jsou nepřípustné pleny ani běžné pomočování – samozřejmě v rámci adaptace, nebo i někdy jindy se může stát, že se dítě počůrá, prostě to nestihne, nebo je zabrané do hry), umýt si ruce a utřít do ručníku, postupně se obléknout – samozřejmě se zapínáním knoflíků, zavazováním tkaniček pomáhají paní učitelky nebo starší kamarádi.

• Znát své jméno a příjmení a postupně poznat svou značku.

• Umět se najíst lžicí a pít ze skleničky.

• Umět si uklidit hračky a své věci.

• Zvládnout chůzi po schodech.

Co je však NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

– důležité je dítěti předem vysvětlit, co ho v mateřské škole čeká, že bude v MŠ bez Vás – rodičů, že bude mít ve školce skupinu  kamarádů, paní učitelky…….že si bude hrát, učit se, cvičit, tancovat atd.

A nyní mi na závěr dovolte připomenout  moudrost  z pera amerického spisovatele Roberta Fulghuma:

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde si je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

(Z knihy „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“)

Bc. Gabriela Lacková

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz