Zápis do MŠ 2022/2023 a kritéria k přijetí

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres     Opava, příspěvková organizace

vyhlašuje

zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat s osobní účastí v úterý  3. května 2022 a ve středu  4. května 2022 od 9.00 Do 16.00 hod. V této době můžete nosit vyplněné přihlášky + potvrzené očkování lékařem + evidenční list, příloha č. 1 spolu s kopií rodného listu dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce, příp. občanského průkazu dítěte (potvrzení trvalého bydliště). Vše v zalepené obálce, pokud budete chtít pouze vhodit do připravené urny.

Samotný zápis bude probíhat od 2.5. – 16.5.2022. V tomto termínu můžete tyto dokumenty zaslat poštou, datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – osobně můžete přijít k zápisu 14.6.2022 a 15.6.2022.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne od pondělí 28.3.-14.4. 2022 na vybrané mateřské škole

Denně v době jejich provozu takto:

MŠ Hradec nad Moravicí od 6,00 hod do 16,30hod

MŠ Kajlovec od 6,00 hod do 16,00hod

MŠ Bohučovice 6,00 hod do 16,00hod

MŠ Jakubčovice 6,00 hod do 16,00hod

V případě, že se změní vládní opatření vzhledem ke Covidu – 19, pak vás budeme o všech změnách informovat na našich webových stránkách. Tam také najdete všechny materiály ke stažení.(Přijímací řízení – dokumenty ke stažení)

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  není povinné očkování)

Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti od dvou let do zpravidla šesti let věku. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.

V Hradci nad Moravicí dne 18.2.2022  

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

Spádové obvody týkající se MŠ Hradec nad Moravicí

školské obvody

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let věku.

II. Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2022 předškolní vzdělávání povinné dle §34a)školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34 b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

III. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, dále děti s vyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů a data narození, bude přijato dítě losováním.

IV. Školský obvod Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace,okres Opava, Smetanova 520, tvoří tyto části města – katastrální území Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec. Děti z těchto obvodů budou přijímány přednostně. Dítě mimo spádovou oblast může být přijato jen v případě volné kapacity.

V. V případě volné kapacity budou přijímány i děti nespádové dle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Bez ohledu na bodové ohodnocení  a v souladu s ustanovením § 34 ods.4 školského zákona je přednostně přijato dítě s povinnou předškolní docházkou.

KritériumBodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěteDítě ze spádové oblasti2
Dítě mimo spádovou oblast0
Věk dítěte3 roky a více k 31.8.20222
2 roky k 31.8.20220
Dítě bude navštěvovat MŠ celodenně2
polodenně0
Celkem:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  • Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetípotvrzenou lékařem a prokáže se občanským průkazem.
  • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Poučení:

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání mého dítěte je ve smyslu § 44, od. 1 zákona č. 500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů O správním řízení (Správní řád) zahájeno správní řízení.

Po telefonické dohodě s ředitelem školy (tel: 553 784 154) dne 23.5.2022 /v dopoledních hodinách/ se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§36 odst.3 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) a mají právo nahlížet do spisu ( §38 odst. 1správního řádu ve znění pozdějších předpisů) správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti v MŠ vyvěšením seznamu – dle místa činnosti MŠ – pod registračním číslem dítěte, které obdržíte v den zápisu. Seznam přijatých dětí / registrační čísla/ bude zveřejněn také na webových stránkách školy: www.mshradec.eu

Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně do vlastních rukou, či doporučeným dopisem, do 30 dnů od podání žádosti, nebo do datové schránky zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s:

  1. kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  3. poučením

 Zákonný zástupce poskytuje vědomě a dobrovolně souhlas s uchováním informací o dítěti po dobu
docházky dítěte do mateřské školy, do doby, kterou stanovuje zákon k archivaci dokumentace:
ANO NE
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje
a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

V Hradci nad Moravicí 18.2.2022

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz