Podmínky otevření Mateřské školy od 12.4.2021

Milí rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v Mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápeme Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Povedlo se nám dosáhnout toho, že Vaše děti již nemusí mít ve škole respirátory, nebo roušky, jak bylo v původním návrhu. Zároveň Vás však prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky a zároveň přiložím k nahlédnutí všechny manuály a doporučení pro kompletní informovanost Vás všech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydává:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Dále je umožněna osobní přítomnost dětí v Mateřské školy rodičů IZS:

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Jde o tyto profese určené mimořádným opatřením:

Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb.

Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zaměstnanci bezpečnostních sborů.

Příslušníci ozbrojených sil.

Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví.

Zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci Úřadu práce České republiky.

Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá známé příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření)
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HRADEC NAD MORAVICÍ:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v určených prostorách 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden, již nebude antigenní testování prováděno./ Vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že se dítě v těchto dnech docházky nezúčastní, pak bude prováděno individuálně s nahlášením příchodu dítěte den dopředu na mail: zástupkyně.mshradec@seznam.cz, nebo na maily mateřských škol v jednotlivých vesnicích: jakubcovice@mshradec.eu, Bohucovice@mshradec.eu, Kajlovec@mshradec.eu . Bez negativního testu nesmíte vstupovat do budovy. Tedy zazvoníte a počkáte na příchod pracovníka, který testování provede. Pro snadnější organizaci však prosím o dodržení právě těchto dvou daných termínů.

Budeme se snažit o maximální pohodu, děti dostanou drobný dárek a já věřím, že bude vše probíhat beze stresu.

Rodiče si budou testovat své děti sami, bude pouze určená přihlížející osoba, která na vše dohlédne, pomůže Vám, poradí, zapíše výsledek do připravené tabulky a po-té Vám předá další instrukce. Dospělý doprovod vždy musí mít respirátor. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti k tomu určeného pracovníka a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy dle seznamu.

Testovací místa:

MŠ Hradec nad Moravicí – testování bude probíhat v případě vlídného počasí venku pod přístřeškem u hlavního vchodu za připraveným paravánem (bude připraven stoleček, židle, testy, desinfekční prostředky) – prosím připravte na toto své děti, možná i dle přiložených videí. Tyčinka se nestrká hluboko do nosu, výtěr se dělá jen v té vzdálenosti, jak si dítko dloube prstem v nosánku a tyčinka se pětkrát obtočí v jedné nosní dírce a pětkrát ve druhé. Žádné invazivní testování jako si pamatujeme z PCR testů – kdo přišel do styku s Covid pozitivním.

Za přítomnosti zákonného zástupce a s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne a bude předána paní učitelce. Děti musí mít i nadále v přihrádce dvě roušky, hygienicky zabalené, pro případ nákazy v MŠ.

MŠ Bohučovice – v prostorách místnosti pro oslavy

MŠ Kajlovec – přístřešek na školní zahradě

MŠ Jakubčovice – altán na školní zahradě

Vždy musí být zachovány rozestupy 1,5m od dalšího čekajícího rodiče a zachována diskrétnost testovaných dětí.

V případě pozitivního výsledku testu nebude dítě do MŠ přijato a dítě bude muset absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Rodič tedy musí oslovit dětského lékaře, případně postupovat podle přiložených manuálů.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

Gabriela Lacková

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz