Opatření proti Covid – 19, platná od 1.9.2021

Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí na základě výše uvedených nařízení a manuálů.

Platnost od 1.9.2021 do odvolání, nedílnou součástí směrnice jsou přílohy /viz výše/.

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří: 1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace

Mezi základní minimum v oblasti preventivních opatření patří zajištění odpovídajících podmínek pro osobní a provozní hygienu.

V praxi Mateřské školy Hradec nad Moravicí to znamená:

 1. Budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky výchovně – vzdělávacího procesu, zejména zákonné zástupce dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.
 2. Osoby vstupující do prostor Mš užijí respirátor. Z povinnosti nosit respirátor jsou vyňaty děti a pedagogičtí zaměstnanci školy.
 3. Při podezření na onemocnění dítěte nebude dítě vpuštěno do Mš. Pokud se příznaky infekční choroby projeví u dítěte během dne bude podezření oznámeno zákonnému zástupci dítěte a bude zajištěna izolace nemocného do doby vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem.
 4. Prostor pro izolaci osoby s podezřením onemocnění covid 19 bude v administrativní místnosti MŠ Hradec nad Moravicí, v ostatních MŠ dle dohody s vedoucími učitelkami a bude vyznačena. Zde bude nemocná osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, apod.
 5. Do školy a školského zařízení nebudou mít přístup infekčně nemocné osoby. Nemocní zůstávají doma!
 1. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem
 1. Ve škole je zajištěn efektivní úklid na mokro s dezinfekci všech prostor a ploch. V nejvyšší četnosti je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci apod. V zařízení jsou zajištěny dostatečné zásoby čistících a dezinfekčních prostředků, které se střídají. Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.
 1. Podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny – tekutá mýdle, jednorázové ručníky, pro děti látkové ručníky, které se mění dle potřeby 3x týdně, teplá tekoucí voda
 1. Školní stravování/jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí zajistit při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach teplou vodou. Počty strávníků v jídelně jsou regulovány školním i provozním řádem MŠ Hradec nad Moravicí. Vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců účastnících se stravování (např. i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy apod.).
 1. Praní ložního prádla a ručníků zásadně při teplotě 60°C. Je zajištěno řádné větrání všech prostor Mš a denní odstraňování odpadu. Do prádla je přidáván Sanytol.
 1. Důsledně bude omezen pohyb cizích osob v prostorách Mš.
 1. Všichni dotčení touto směrnicí s jejím obsahem budou prokazatelně seznámeni. Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 1. Bude POSKYTOVÁNO školní stravování, Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stejně jako při příchodu dětí do MŠ. Pedagogický dozor zajistí ochranu stravy dětí před kontaminací dotekem jiného dítěte.

SANITACE A ÚKLID

/viz příloha/

1/ Před znovuotevřením školy po prázdninách bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

2/ Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

3/ Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení.

4/ Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku.

5/ Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolečků, židlí a dalších povrchů školního vybavení – kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

6/ O zpřísněných podmínkách úklidu bude poučen úklidový personál. Ředitelka školy definuje plán úklidu, sanitace a dezinfekce, stanoví kdo a kdy bude úklid provádět, jakož i osobu odpovědnou za jeho provádění.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla, včetně náplně práce jednotlivých zaměstnanců.

Informační a help linky pro školy: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111

Aktualizováno k 31.8.2021

Platnost pravidel od 1.9.2021 do odvolání

V Hradci nad Moravicí dne 25.8.2021 Bc.Gabriela Lacková

ředitelka MŠ

 

                            

© aktualizace 08/2022 www.jirikutac.cz