Stravování žáku ZŠ

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě PŘIHLÁŠKY, kterou
žáci dostávají po nahlášení-se v první den školy u třídních učitelů nebo
prostřednictvím online přihlášky, která je k dispozici na internetových
stránkách www.mshradec.eu.

Vyplněnou přihlášku odesílají zpět do školní jídelny. Následně dojde k úhradě
zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat
prostřednictvím stravovacího systému obědy. Strávníci využívají stravovací
systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu
odhlásit telefonicky na čísle 553784241 den předem maximálně do 12.00 hod.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do
jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době
nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a
provozní režie! Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve
škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na
jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy. V případě ztráty
hesla či přihlašovacího jména můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové
zaslání.
Pozor změna od 1. září 2021
Budou obědy všem strávníkům ZŠ přihlašovány automaticky na
základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.
Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků.
V případě hromadných odhlášek v době školního výletu či exkurzí, svátků apod.
oběd bude odhlášen ze strany školy hromadně.

Všechny prázdniny se pro žáky ZŠ automaticky odhlašují.
Obědy v novém školním roce budou vydávány od 2.9.2021

 

                            

© 2021 www.backing.cz