Školní jídelna
Mateřské školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelní lístek

ONLINE PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA ŠKOLNÍ ROK : 2020/2021

datum narození
Zadejte číslo bankovního účtu z kterého bude prováděna platba.
Např.: MŠ Hradec – Veverky
Alergie či jiné omezení ve stravování.

Odesláním formuláře závazně přihlašujete své dítě ke stravování. Úhrada stravného bude provedena zálohově do 15. dne v měsíci na měsíc následující na účet 35-1850395349/0800 a souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Zákona č.101/2000Sb., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Školní jídelna

HLAVNÍ  ČINNOST

 

Školní jídelna při MŠ v Hradci nad Moravicí, Smetanova 520, příspěvková organizace zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy v Hradci nad Moravicí včetně odloučených pracovišť v MŠ Kajlovci, Jakubčovicích a Bohučovicích. Dále vaří stravu pro ZŠ Hradec nad Moravicí, Základní a mateřskou školu Žimrovice a Základní a mateřskou školu Branka u Opavy.

Za provoz školní jídelny odpovídá pí Jana Procházková DiS – telefon 553/784241, mob. 733 310 110

e-mail. : jidelna@mshradec.eu

Provoz školní jídelny se řídí:

 •  Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
 •   Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 258/2000Sb. – O chraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č.602/2006Sb. – O hygienických požadavcích na stravovací služby, zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 •  Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro  výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
 •  Metodikou spotřebního koše
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Dětem mateřských škol, základních škol i jejich zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ  DĚTÍ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu.

Rozsah se stanoví tak, že když je dítě v době podávání jakéhokoliv jídla v mateřské škole, má povinnost se stravovat.Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy z mateřské školy. Není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli obědy dětí v jídlonisičích domů, výjimkou je první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci či dočasný zdravotní problém potvrzený dětským pediatrem. Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost odebrat si odpolední svačinu při obědě.

Děti mají nárok na dotované stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání.

Abychom zákonným zástupcům usnadnili promyšlené doplňování „školkové“ a domácí stravy, zveřejňujeme ve všech budovách i na webových stránkách-www.mshradec.eu-aktualizovaný jídelní lístek, který sestavuje vedoucí školní jídelny se svým kolektivem.

DOPLŇKOVÁ  ČINNOST

Vedle hlavní činnosti provozuje školní jídelna i podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Na tuto činnost má živnostenské oprávnění.

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů a je sledována odděleně od činnosti hlavní.

Doplňková činnost spočívá:

 • v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. Příprava obědů pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro děti mateřských škol, žáky základních škol a zaměstnanců
 •  není provozována na úkor hlavní činnosti a nedochází k překročení maximální kapacity kuchyně

Cizí strávníci si stravu odnášejí ve vlastních jídlonosičích dle předepsaných hygienických zásad, ve stanovenou dobu tak, aby nedocházelo k narušení provozu školy.

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky činí 65,- Kč

Je stanovena jako součást přímých nákladů na potraviny, nákladů na věcnou režii(náklady na energie, vodu, údržbu, odpisy), mzdových nákladů(plat určeného zaměstanance včetně zákonných odvodů) a ziskovou přirážku. Cena obědů se může měnit podle cen potravin.

Cizí strávník je povinen odhlašovat neodebrané obědy, a to 24 hodin předem, to je do 12.30 hodin před odhlašovaným dnem u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 553/784241, mob. 733 310 110

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadávají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Úplatu za stravné lze provádět platebním příkazem na účet školní jídelny.

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

 

PŘIHLÁŠENÍ  KE  STRAVOVÁNÍ.

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě PŘIHLÁŠKY, kterou žáci dostávají po nahlášení-se v první den školy u třídních učitelů nebo prostřednictvím online přihlášky, která je k dispozici na internetových stránkách www.mshradec.eu. Vyplněnou přihlášku vrací zpět do školní jídelny. Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat prostřednictvím stravovacího systému obědy. Strávníci využívají stravovací systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu odhlásit telefonicky na čísle 553784241 den předem maximálně do 12.00 hod. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a provozní režie! Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy.

Obědy již nebudou přihlašovány automaticky pouze na základě přihlášky,

ale objednávání stravy je plně v kompetenci strávníků.

PLACENÍ  STRAVNÉHO

Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc následující (např. do 15. srpna na září) ve výši 600,- Kč

na účet 35-1850395349/0800. Pro spárování plateb je důležitý variabilní symbol, pod kterým je žák evidován ve stravovacím systému. Jeho ověření je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu. Vyúčtování proběhne 2x ročně (během února a července), kdy budou přeplatky stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem. Nebude-li zaplacena záloha na stravné, žák nebude mít ve stravovacím systému kredit a nemůže si přihlásit a odebrat oběd.

Cena oběda se může měnit podle cen potravin.

Podle věku je strávník zařazen na celý školní rok (1.9.-31.8.) do jednotlivých skupin:

 1. skupina 7-10 let cena 1 oběda 26,- Kč

 2. skupina 11-14 let cena 1 oběda 27,- Kč

 3. skupina 15 a více let cena 1 oběda 28,- KčProcházková Jana, DiS.

vedoucí školní jídelny

seznam dodavatelu-1

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. Chce, aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých.

Naše vize:

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Ukázka naší práce

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-hradec-nad-moravici-okres-opava-prispevkova-organizace/blog

 

Dopis_rodicum_bronzová škola MS Hradec nad Moravici-1

INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ.

S platností od 13.12.2014 je naší povinností značit u vyrobených pokrmů přítomnost alergenů. Z tohoto důvodu bude jídelníček doplněn o čísla jednotlivých alergenů, které jsou publikované ve Směrnici 2000/89ES a 1169/201EU.

Jedná se o 14 alergenů podléhajících legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce, uhlídat sám. Jídelna má pouze informační funkci.

Ten kdo netrpí alergií na vybrané potraviny se značením nemusí zabývat.

Kontakty

Jana Procházková, DiS.
Vedoucí školní jídelny
Bendová Dáša
Hl. kuchařka
Radka Böhmová
Kuchařka
Žaneta Ruprechtová
Kuchařka
Hendrychová Hana
Kuchařka
Buchtová Petra
Kuchařka
Tatarinová Kateřina
Kuchařka
Křupalová Radomíra
Kuchařka