INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL

 

PŘIHLÁŠENÍ  KE  STRAVOVÁNÍ.

 

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě PŘIHLÁŠKY, kterou žáci dostávají po nahlášení-se v první den školy u třídních učitelů. S přihláškou dostávají také PRŮKAZKU   KE STRAVOVÁNÍ. Vyplněnou přihlášku vrací zpět do školní jídelny, průkazku si opatří fotkou a obalem a každý přihlášený den ji předkládá u oběda ke kontrole pracovnicím výdejny(platí jen pro žáky ZŠ Hradec n. Mor.).

 

Podle věku je strávník zařazen na celý školní rok (1.9.-31.8.) do jednotlivých skupin:

 

1. skupina 7 – 10 let Cena obědu 24,-
2. skupina 11 – 14 let Cena obědu 25,-
3. skupina 15 a více let Cena obědu 26,-

 

Cena obědu se může měnit podle cen potravin.

 

ODHLÁŠKY  ZE STRAVOVÁNÍ

 

Odhlášky se přijímají 24. hodin předem, to je do 12.30 hodin před odhlášeným dnem u vedoucí

školní jídelny na telefonním čísle 553/784241 (platí pouze pro žáky ZŠ Hradec n. Mor.). Odhláška

musí být přesně terminovaná. Musí obsahovat jméno a třídu žáka, od kdy do kdy bude ohlášení trvat. Žáci ZŠ Žimrovice a ZŠ Branka se odhlašují ve svých výdejnách stravy.

Neohlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době nemoci odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a věcné režie!

Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve škole.

Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na jinou školu, stěhuje se – je

povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy.

 

PLACENÍ  STRAVNÉHO

 

Úplata za stravné je prováděna měsíčně a to :

–        SLOŽENKOU – která se vydává na daný měsíc asi 8.den v měsíci. V září se platí všechny pracovní dny, v dalších měsících se odpočítávají omluvené dny. Složenku je nutno uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. Pokud nebude mít žák uhrazenou složenku do doby splatnosti ani po ústním či písemném upozornění, bude nezaplacená částka vymáhána u

zaměstnavatele nebou soudní cestou a žák bude vyloučen ze stravování.

Při placení složenky příkazem z  vašich účtů prosím vždy dopňte variabilní symbol neboť

toto je číslo vašeho dítěte v naší databázi a správně zadejte i naše číslo účtu které opisujete

ze složenky a stává se, že je často chybné

Informace pro rodiče: (viz inform)

inform

 

CIZÍ  STRÁVNÍCI           cena  jednoho obědu   65,-

z toho  29,- na potraviny + 35,- náklady na provoz, zisk 1,-Kč