Mimořádná zpráva – Covid 19 – uzavření MŠ Jakubčovice od 15.11.2021

Vážení rodiče,

s lítostí Vám musím oznámit, že se mezi pedagogy vyskytl Covid – 19. Vzhledem k tomu, že se nyní děti nemusí testovat a jsou téměř bezpříznakové, lze jen velmi těžce určit, jak je Covid 19 v této třídě rozšířen. Vaše děti tedy přišly do styku s Covid pozitivním naposledy v úterý 9.11. 2021. Nyní mám nahlášený další pozitivní antigenní test. Pokud se pozitivita potvrdí i na PCR, pak Vaše děti přišly do styku s Covid pozitivním všechny ostatní dny, včetně pátku 12.11.2021. Prosím o zvýšenou opatrnost zvláště při návštěvách seniorů.

Opatření proti Covid – 19, platná od 1.9.2021

Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí na základě výše uvedených nařízení a manuálů.

Platnost od 1.9.2021 do odvolání, nedílnou součástí směrnice jsou přílohy /viz výše/.

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří: 1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace

Mezi základní minimum v oblasti preventivních opatření patří zajištění odpovídajících podmínek pro osobní a provozní hygienu.

V praxi Mateřské školy Hradec nad Moravicí to znamená:

 1. Budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky výchovně – vzdělávacího procesu, zejména zákonné zástupce dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.
 2. Osoby vstupující do prostor Mš užijí respirátor. Z povinnosti nosit respirátor jsou vyňaty děti a pedagogičtí zaměstnanci školy.
 3. Při podezření na onemocnění dítěte nebude dítě vpuštěno do Mš. Pokud se příznaky infekční choroby projeví u dítěte během dne bude podezření oznámeno zákonnému zástupci dítěte a bude zajištěna izolace nemocného do doby vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem.
 4. Prostor pro izolaci osoby s podezřením onemocnění covid 19 bude v administrativní místnosti MŠ Hradec nad Moravicí, v ostatních MŠ dle dohody s vedoucími učitelkami a bude vyznačena. Zde bude nemocná osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, apod.
 5. Do školy a školského zařízení nebudou mít přístup infekčně nemocné osoby. Nemocní zůstávají doma!
 1. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem
 1. Ve škole je zajištěn efektivní úklid na mokro s dezinfekci všech prostor a ploch. V nejvyšší četnosti je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci apod. V zařízení jsou zajištěny dostatečné zásoby čistících a dezinfekčních prostředků, které se střídají. Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.
 1. Podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny – tekutá mýdle, jednorázové ručníky, pro děti látkové ručníky, které se mění dle potřeby 3x týdně, teplá tekoucí voda
 1. Školní stravování/jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí zajistit při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach teplou vodou. Počty strávníků v jídelně jsou regulovány školním i provozním řádem MŠ Hradec nad Moravicí. Vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců účastnících se stravování (např. i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy apod.).
 1. Praní ložního prádla a ručníků zásadně při teplotě 60°C. Je zajištěno řádné větrání všech prostor Mš a denní odstraňování odpadu. Do prádla je přidáván Sanytol.
 1. Důsledně bude omezen pohyb cizích osob v prostorách Mš.
 1. Všichni dotčení touto směrnicí s jejím obsahem budou prokazatelně seznámeni. Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 1. Bude POSKYTOVÁNO školní stravování, Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stejně jako při příchodu dětí do MŠ. Pedagogický dozor zajistí ochranu stravy dětí před kontaminací dotekem jiného dítěte.

SANITACE A ÚKLID

/viz příloha/

1/ Před znovuotevřením školy po prázdninách bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

2/ Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

3/ Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení.

4/ Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku.

5/ Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolečků, židlí a dalších povrchů školního vybavení – kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

6/ O zpřísněných podmínkách úklidu bude poučen úklidový personál. Ředitelka školy definuje plán úklidu, sanitace a dezinfekce, stanoví kdo a kdy bude úklid provádět, jakož i osobu odpovědnou za jeho provádění.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla, včetně náplně práce jednotlivých zaměstnanců.

Informační a help linky pro školy: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111

Aktualizováno k 31.8.2021

Platnost pravidel od 1.9.2021 do odvolání

V Hradci nad Moravicí dne 25.8.2021 Bc.Gabriela Lacková

ředitelka MŠ

Volná místa v MŠ Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti

Milí rodiče, jak jsem slíbila, zveřejňuji volná místa v našich školách. Více se ještě může dít po prvním září. Rodiče dětí, které nenastoupí, budeme kontaktovat a tak se může stát, že se ještě nějaké volné místo objeví.Tyto informace budu pravidelně aktualizovat.

MŠ Hradec nad Moravicí – 0 míst volných

MŠ Kajlovec – 0 míst volných,

MŠ Bohučovice – 0 volné místo

MŠ Jakubčovice – 0 volné místa

Třídní schůzky s rodiči nově nastupujících dětí

Milí rodiče,

ve čtvrtek 26.8.2021 v 15. 00 hod. se budou konat třídní schůzky ve třídě kuřátek v Mateřské škole Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, s rodiči nově nastupujících dětí do všech našich Mateřských škol ( Hradec, Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec) .

Kdo se v tento den nebude moci dostavit, přečtěte si prosím článek v záložce Přijímací řízení – Jak připravit dítě na MŠ. Paní učitelky Vám při nástupu vše vysvětlí. Seznamy budou vyvěšeny na hlavních dveřích MŠ Hradec od 1.9.2021, takže budete vědět, na kterou třídu půjdete. V šatnách budou viset jmenné seznamy se značkou, která bude Vašemu dítku přidělena a tuto přihrádku si můžete obsadit.

Pro malé děti přineste prosím pyžamko, věci do mš, věci na zahradu, věci pro případ nehody..(polití čajem apod.) Papučky s pevnou patou a kapesníčky – celé balení, které předáte paní učitelce ve třídě.

Prosím nezapomeňte si vyplnit přihlášku na obědy pro Vaše dítě (je opět na našich webových stránkách).

Vstupujte do budovy s respirátorem.

Velmi děkujeme, přejeme příjemný zbytek léta a už se na Vás a Vaše děti moc těšíme 🙂 .

Zdražení obědů a svačinek od 1.9.2021

Dobrý den, milí rodiče,

oznamuji Vám zdražení obědů, které proběhne od 1.9.2021. Jistě jste si všimli markantního nárůstu cen potravin, pečiva, ovoce i zeleniny, masa a mléčných výrobků i dalších potravin, tedy všech vstupů nutných pro naše školní stravování. Byť jsme se snažili udržet ceny obědů a svačinek, i kvalitního pitného režimu jak nejdéle to šlo, nyní je již situace neúnosná. Byť bedlivě sledujeme ceny potravin, akce a nabídky, tak ale nechceme jít na úkor kvality jídla pro Vaše děti do nejlevnějších produktů a potravin. To co jíme, to co jí naše děti, významně ovlivňuje naše zdraví, psychickou pohodu a v neposlední řadě má vliv i na učení a myšlení dětí.

Cena za obědy se od září zvedne o 2,-Kč, za svačinku o 1,- Kč. Není to významné navýšení, přesto Vás na něj raději upozorňuji.

Cena oběda v MŠ včetně dvou svačin a pitného režimu pro (3-6 let) ….39,- Kč

Cena oběda v MŠ včetně dvou svačin a pitného režimu pro ( 7 let) …….41,- Kč

Cena oběda pro Cizí strávníky ……69,- Kč

Cena oběda v ZŠ….. 7 -10 let………23,- Kč, 11 – 14 let ……28,- Kč, nad 15 let ………30,- Kč

               

Děkuji za pochopení

Uzavření Mateřské školy Hradec nad Moravicí a odloučených pracovišť v době letních prázdnin

Milí rodiče,

oznamuji Vám uzavření Mateřské školy Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti a ŠJ od 1.7.2021 – 31.7.2021. Mateřská škola Hradec nad Moravicí se otevře 2.8.2021. Odloučená pracoviště Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec zůstanou po celý červenec a srpen uzavřená. Děti si však můžete nahlásit do 15.6.2021 svým paním učitelkám ve třídách a vesnicích.

 

                            

© 2021 www.backing.cz