Hejného metoda matematiky


12 klíčových principů
Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do
uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let
experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují
od starověkého Egypta až do dnešních dnů.
Děti mateřských škol a 1. ročníku základní školy (ve věku 4 – 8 let) jsou vybaveny jistým
přirozeným talentem a tvořivostí, které jsou důležité pro rozvoj logického myšlení a
matematických schopností a dovedností. Podstatou práce učitele v mateřské škole a 1. ročníku
ZŠ je rozvíjení předmatematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního
edukačního stylu učitele, zkrátka poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak
v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické.
Využití sémantických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte.
Znalosti si konstruuje dítě samo během řešení přiměřených úloh převážně manipulacemi,
modelováním a dramatizací. Důležité přitom je rozvíjet komunikační schopnosti dětí.
Učitelka minimálně vstupuje do myšlenkových procesů dětí. Vedle komunikace ve třídě má
značný význam také pěstování různých jazyků matematiky, které umožní uchopit a řešit úlohy
a také formulovat úlohy nové.
Rozvoj číselných představ. Dítě si buduje mentální schéma počtu (čísla), které je provázáno
na rytmus a synchron pohybu se slovem. Dovednost odpočítávání předmětů není možné
vypěstovat během několika týdnů. Důležité je vytvářet situace k objevování a využívání
pravidelnosti desítkové soustavy. Účastníci jsou seznámeni s prostředími Krokování a Schodů
a průvodními didaktickými jevy: rytmus, synchron pohybu a slova, říkánka s čísly i říkanka
jako nástroj určování počtu, model čísla pomíjivý, sčítání a odčítání pohybem, počítání
pozpátku. Uvedená prostředí umožňují, aby se budovala u dětí představa o čísle nejen jako
počet prvků, ale také jako adresa – označení místa na číselné ose, jako operátor změny a
porovnání. Pro evidenci procesů děti používají vlastní jazyk, který si každé dítě vytváří a
kultivuje.


Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami je třeba obohacovat
zkušenosti dětí a pak o činnosti komunikovat běžným jazykem. Ten se později upřesňuje v
geometrické termíny.
Matematika „bez čísel“ vstupuje do mateřských škol
Hravé objevování matematiky prostřednictvím Hejného metody již není omezeno jen na
základní školy: rozvíjet myšlení podle jejích principů budou moci nově i předškoláci. Ve
školním roce 2014/2015 se výuka využívající prvky Hejného metody týkala nejméně deseti
mateřských škol, ale v blízké době pravděpodobně jejich počet významně poroste. Učitelé
mají možnost se školit v mnoha nabízených seminářích a letních školách. Navíc se připravují
výukové materiály, v nichž budou vhodná matematická prostředí zpracována pro předškoláky.
O jejich vývoj se stará společnost H-mat, o.p.s. na základě enormního zájmu předškolních
zařízení, ale i rodičů, kteří usilují o rozšíření nabídky programů připravujících děti na školní
výuku a rozvíjejících jejich intelektuální potenciál. „Registrujeme nadstandardní zájem
pedagogů z mateřských škol o školení v Hejného metodě upravené pro děti předškolního
věku. Během letošního roku jsme zorganizovali 16 seminářů zaměřených na MŠ pro téměř tři
sta účastníků a všechny byly beznadějně plné,“ říká Jana Slezáková z Pedagogické fakulty
UK v Praze, jež ve společnosti H-mat řídí aktivity týmu pro vzdělávání předškoláků.
„Z větších akcí, které jsou před námi, je určitě potřeba zmínit i dvě letošní několikadenní letní
školy, jež budou již druhým rokem zaměřeny i na učitele MŠ,“ doplňuje Jana Slezáková.
Kdy umí dítě napočítat do pěti


Bezprostřední zkušenost s předškoláky má Eva Šubrtová, nedávná absolventka studia
učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze, kterou jako studentku natolik
zaujala metoda výuky matematiky prezentovaná přímo profesorem Hejným, že se pokusila o
její přenos na nižší vzdělávací stupeň a začala se zabývat předmatematickou výchovou
předškolních dětí již ve své diplomové práci. V Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš
v Praze – Michli pod vedením Jany Slezákové po dva roky prováděla výzkum toho, jak lze
Hejného metodu modifikovat s ohledem k věku předškolních dětí. Nyní vede kroužek
Matýsek, v němž s předškoláky v praxi dále ověřuje fungování a účinek některých
didaktických prostředí Hejného metody a tvořivě je rozvíjí, tak aby respektovala specifika
dětí předškolního věku. „Klíčové je za všech okolností zachovávat zásadu, že objevovat má
samo dítě,“ říká učitelka, jež rovněž působí jako lektorka Hejného metody a autorsky se podílí
na vzniku výukových materiálů pro předškolní věk.


„U předškolních dětí, kde teprve probíhá rozvoj číselných představ, se více osvědčují
prostředí, ve kterých děti najdou oporu v nějaké reálné představě či situaci, například si hrají
na jízdu autobusem anebo se přetahují jako zvířátka dědy Lesoně,“ vysvětluje Eva Šubrtová.
Hejného metoda nijak nepočítá s tím, že by předškoláci měli znát číslice a přeříkávat řadu
čísel do dvaceti, naopak se pro ně snaží vytvářet „nečíselné“ úlohy. Číslice jako symbol totiž
teprve završuje dlouhý proces postupného nabývání zkušenosti s představami o počtu, které
jsou potřeba v tomto věku rozvíjet mnohem spíše prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu či
pohybu. „V našem pojetí dítě chápe počet, když bezpečně ví, že prsty na jedné ruce
představují právě tak pětku jako pět kuliček, pět tlesknutí, pět kroků. Takové poznání není u
dětí samozřejmé a musí k němu na základě zkušeností dozrát,“ shrnuje Eva Šubrtová. Jako
velice vhodné pro tvorbu úloh v MŠ se podle jejích zkušeností ukazuje také prostředí
Krokování, kde děti budují svou představu o číslech vlastním prožitkem, pohybem a fyzickou
aktivitou.


„U předškolních dětí dobře fungují úlohy z geometrických prostředí, jako jsou Krychlové
stavby, Dřívka, Papírové skládačky origami či Parkety. Úlohy zapojují zejména hmat a další
smysly a děti se při manipulaci s předměty učí změny popisovat, přirozeně si osvojují
základní pojmy a vytvářejí si tak funkční slovník přiměřený jejich věku,“ ukazuje princip
tohoto typu nečíselných úloh Eva Šubrtová.


Obdobná prostředí – Krokování, Dědu Lesoně, Autobus a geometrické úlohy – využívají již
třetím rokem v předmatematické výchově v Mateřské škole Šmolíkova v Praze 6. Učitelka
Eva Richterová může díky podpoře vedení školky se souhlasem rodičů pracovat s dětmi
uvedenou metodou systematicky a dlouhodobě v posledním roce předškolního vzdělávání.
Hurá, jdeme objevovat!


„Asi nejcennější na celé této výchově je, že se u dětí objevuje vstřícný postoj k poznávání –
hurá, jdeme objevovat,“ pojmenovává hlavní přínos Eva Šubrtová. Podle ní předmatematická
výchova na MŠ z dětí neudělá matematické génie, ale rozhodně je už v tomto věku lépe
připraví na náročný proces školního vzdělávání. Umožní jim, aby v matematice rozvíjely
univerzální schopnosti a dovednosti pro život, jako třídit a hodnotit informace,
argumentovat, formulovat myšlenky a kriticky je posuzovat a ověřovat, spolupracovat ve
skupině.


Jana Slezáková považuje vstup na základní školu za klíčový moment, který významně ovlivní
vztah a motivaci ke vzdělávání nejen v matematice. Opírá se přitom o poznatky polské
psycholožky Edyty Gruszczyk-Kolczyńské, jež vytvořila propracovaný nástroj na měření
matematické tvořivosti předškoláků a žáků prvního ročníku. „Její výzkum realizovaný
v Polsku zjistil, že v průběhu prvního roku školní docházky u většiny dětí dochází
k výraznému poklesu tvořivosti. Ruku v ruce s tím klesá vztah dítěte k matematice a
samostatnému myšlení, snižuje se i jeho intelektuální sebedůvěra. Domnívám se, že v České
republice je situace obdobná jako v Polsku. Rozšíření předmatematické výchovy v atmosféře
mateřských škol, kde se neklade důraz na výkon, je cestou, jak intelektuální sebevědomí dětí
učinit odolnější vůči nárokům první třídy a jak dát dětem zakusit pocit úspěchu a radosti
z objevování již v raném věku,“ říká Jana Slezáková.


Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum, která dlouhodobě podporuje projekt výuky
matematiky podle profesora Hejného, říká: „Matematika není strašák, jak se společností šíří,
ale klíčová disciplína pro další rozvoj přírodních věd. Je skvělé, že se metoda profesora
Hejného, která zdaleka přesahuje rámec pouhé matematiky, dostává k dětem do mateřských
škol. Věřím, že jim pomůže již v tomto věku objevovat, spolupracovat a také sdílet radost z
nalezeného výsledku a tím i správně formovat jejich postoje a návyky ve vzdělávání.“
Podle zkušeností všech uvedených pedagogů předškolní přípravě dětí v mateřských školách
přejí a podporují ji také jejich rodiče. V mnoha případech jsou to právě oni, kteří do škol
vnášejí energii pro změnu. Eva Šubrtová to potvrzuje: „Setkala jsem se ze strany rodičů jen
s kladným a vstřícným postojem, jsou rádi, že se děti systematicky připravují. Když jim děti
vypráví, rodiče zírají, co všechno děti dokáží.“

MŠ Jakubčovice – prilohy_58167

MŠ Hradec, Kostky – prilohy_58163

Krokovací pás – prilohy_58161

Schody – prilohy_58159

Desatero předškoláka

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

–      zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

–      tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

–      vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

–      umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

–      rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

–      řadí zpravidla prvky zleva doprava

–      používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                  

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelodokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

–      zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

–      ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

–      má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

–      přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

–      má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

–      chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

–      zná faktory poškozující zdraví (kouření)

–      uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Stanovy SRPŠ

STANOVY

Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí

Úvodní ustanovení 

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ vzniká jako samosprávná, dobrovolná, nepolitická               

a nezisková organizace, která spojuje členy na základě společného zájmu.

I.

Název, sídlo a účel spolku

 1.  Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
  1. Spolek používá název „Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí“ (dále jen „spolek“).
  1. Sídlem spolku je Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, 747 41
  1. Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s Mateřskou školou Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec (dále jen „MŠ“).

II.

Poslání a činnost spolku

Hlavním cílem spolku je pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními
a finančními prostředky potřebám mateřské školy. Při těchto činnostech bude spolek plně spolupracovat s vedením MŠ.

Základním úkolem spolku je:

 1. Sjednocovat výchovné působení MŠ a rodiny.
 1. Podporovat komunikaci a spolupráci mezi MŠ a rodiči, jejich zapojení do života MŠ. Zvyšovat informovanost rodičů a veřejnosti o dění v MŠ.
 2. Dobrovolná a bezúplatná pomoc členů materiálními i finančními prostředky pro zkvalitnění činnosti MŠ.
 3. Organizovat společenské, vzdělávací a sportovní akce.
 4. Seznamovat vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.
 5. Ředitelka MŠ má právo zúčastnit se každého jednání spolku, je-li o to spolkem požádána.
 6. Na základě povolení ředitelky MŠ může spolek využívat ke své činnosti prostory školy.
 7. Pomáhat MŠ získávat dárce, sponzory, granty.

III.

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku mohou být rodiče žáků nebo jiné fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami a cíli spolku a zaplatí členský příspěvek.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, jehož výše činí u fyzických        
  a právnických osob, s výjimkou rodičů či jiných zákonných zástupců dětí MŠ, 1,- Kč ročně. Výši členského příspěvku pro rodiče a zákonné zástupce dětí stanovuje členská schůze.
 5. Členské příspěvky hradí jednou ročně rodiče dětí navštěvujících MŠ, mají-li rodiče ve škole více dětí, platí příspěvek za každé dítě.
 6. Spolek je povinen vést seznam členů, který obsahuje: jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a datum vzniku, případně zániku členství. Seznam členů je neveřejný.
 7. Členství zaniká na základě ukončení předškolní docházky dítěte, oznámením člena      
  o ukončení členství, úmrtím člena, zánikem spolku nebo vyloučením člena výborem spolku.
 8. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a zásady spolku, či neuhradí do stanoveného termínu členský příspěvek.
 9. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.

IV.

Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku
 2. být na členské schůzi informován o činnosti a hospodaření spolku
 3. předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku
 4. volit a být volen do orgánů spolku
 5. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen spolku má povinnost:

 1. hradit členský příspěvek
 2. dodržovat stanovy spolku
 3. spolupracovat při naplňování účelu spolku, plnit usnesení členské schůze  
  a řádně vykonávat svěřené úkol
 4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku

V.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:   členská schůze

výbor spolku

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.
 1. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně, a to formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budovách škol nebo dle potřeby, nejméně s týdenním předstihem. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů, a to nejpozději do měsíce od doručení žádosti.
 2. Členskou schůzi řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.
 5.  Členská schůze volí a odvolává členy rady spolku (předsedu, místopředsedu, pokladníka).
 6. Členská schůze projednává a schvaluje:
  1. návrhy změn platných stanov
  1. volí a odvolává členy výboru
  1. výši členského příspěvku pro příslušný školní rok
  1. zprávu o činnosti za uplynulý školní rok
  1. účetní závěrku pro školní rok
  1. plán činnosti na následující školní rok
  1. rozhoduje o nabývání nemovitého majetku a nakládání s ním
  1. rozhoduje o zrušení spolku na základě návrhu výboru
 7. Změny a doplňky stanov provádí pouze členská schůze písemným zápisem.
 8. Návrh na změnu stanov a zrušení spolku je přijat, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů spolku.  
 9. O členské schůzi se pořizuje zápis, který se uchovává po celou dobu jeho existence                       
  a každý člen spolku je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi.
 2. Výbor spolku má 3-7 členů starších 18 let, kteří jsou voleni členskou schůzi.
 3. Výbor řídí činnost spolku, svolává zasedání členské schůze, hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje zprávu o hospodaření a činnosti spolku a rozhoduje o všech ostatních záležitostech nespadajících do působnosti členské schůze.
 4. Výbor má tři členy – předsedu, místopředsedu a pokladníka, jejichž funkční období jsou tři roky. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
 5. Každý člen výboru může ze své funkce odstoupit.
 6. Na svém prvním zasedání zvolí výbor ze svých členů:
  1. Předsedu

Je nejvyšším představitelem výboru a řídí jeho činnost.

Předseda jedná jménem spolku samostatně, je statutárním zástupcem. Jedná s ředitelkou školy, případně zřizovatelem. Předseda svolává a řídí spolek     a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami spolku  
a rozhodnutími výboru a členské schůze. Je odpovědný za plynulý chod spolku. Předsedu volí výbor spolku.

 • Místopředsedu

Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva  
a povinnosti jako předseda spolku. Zajišťuje svolání zasedání členské schůze, vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, reprezentuje spolek a zajišťuje komunikaci mezi spolkem a zaměstnanci MŠ.

Volí ho výbor spolku.

 • Pokladníka

Dohlíží na finanční hospodaření spolku. Vede evidenci peněžních

a hmotných prostředků sdružení (příjmy  a výdaje). Ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům spolku. Pokladníka volí výbor spolku.

 • Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je svoláván předsedou výboru.
 • Výbor spolku je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina členů.
 • Výbor spolku se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popřípadě místopředseda a další člen výboru.

VI.

Majetek a hospodaření

 1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů spolku (na výši příspěvků se dohodne členská schůze). Pokud mají rodiče v MŠ více dětí, platí členský příspěvek za každé dítě. Dalšími příjmy jsou dobrovolné dary od členů, sponzorů (o využití daru rozhoduje vždy dárce, pokud se toho práva nevzdá ve prospěch spolku), dary z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, fondu EU a výnosy z pořádaných akcí.
 2. Takto získané prostředky jsou určeny zejména ve prospěch žáků MŠ, slouží k zajištění akcí, které podle platných předpisů nelze hradit z rozpočtu MŠ (autobusová doprava, jarmarky, věcné odměny pro předškoláky).
 3. Výdaje spolku jsou tvořeny mimo jiné výdaji na zajištění kulturních a společenských akcí (Drakiáda, Lampionový průvod + dýňování, Mikuláš, Maškarní karneval, Zahradní slavnost, Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark atd.), příspěvky na autobusovou dopravu (výlet, plavání, exkurze) a příspěvky na dary pro žáky (zejména pro předškolní děti) atd.
 4. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů  
  a schváleného rozpočtu. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
 5. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy.
 6. Veškeré finanční prostředky získané činností spolku, kromě provozní hotovosti, budou ukládány a vybírány z účtu spolku, přičemž jakýkoliv výběr je podmíněn konkrétními cíli.
 7.  Disponentní právo k účtu má předseda a pokladník spolku.
 8. Vedením účetní evidence (příjmy a výdaje) je pověřena účetní, která zodpovídá za její řádné vedení. Veškeré účetní doklady shromažďuje pokladník, který je průběžně předává účetní. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

VII.

Vedlejší hospodářská činnost

 1. Spolek může vyvíjet v souladu s §217 zák. č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti, spočívající v podnikání v oboru pořádání a organizování kulturních a sportovních akcí.
 2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

VIII.

Zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze spolku o zrušení spolku s likvidací nebo rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací.
 2. Fúze spolků a rozdělení spolku jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. O zániku spolku rozhoduje členská schůze a výkonný výbor jej oznamuje orgánům,            
  u kterých je spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky spolku.
 4. Zánik spolku ohlásí předseda výkonného výboru ředitelce mateřské školy.
 5. Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne mateřské škole, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 3. 11. 2016, jejíž konání je podloženo zápisem ze dne 3. 11. 2016 a plně nahrazuje předchozí znění stanov.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace do obchodního rejstříku vedeného  
  u Krajského soudu v Ostravě.

V Hradci nad Moravicí dne 3. 11. 2016

Předseda spolku:                    Mgr. Monika Bryjová                        ___________________________

Místopředseda spolku           :           Bc. Silvie Chromjáková            ___________________________

Pokladník spolku:                  Ing. Magdaléna Soudková     ___________________________

Člen spolku:                           Mgr. Jindra Petzuchová         ___________________________

Člen spolku:                           Ing. Veronika Bátorová         ___________________________

Člen spolku:                           Eva Mošová                           ___________________________

Člen spolku:                           Pavla Víchová                                   ___________________________

Poděkování sponzorům maškarního karnevalu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
děkuje všem rodičům, kteří přispěli na maškarní karneval finančními či věcnými dary.

Byli to:

paní Eva Dudková paní Lenka Schreierová
paní Pavla Beníšková paní Jana Beníšková
paní Andrea Drozdová paní Marcela Valušková
pan Manderla paní Martina Černá
paní Iva Zámečníková paní Petra a pan Tomáš Mührovi
paní Michaela Čenínová pan Kamil Hurník
paní Pavla Hrbáčová paní Jana Jelenová
paní Veronika Sekulová paní Chlappková


Velký dík si zaslouží:


Správa státního zámku Hradec nad Moravicí
Restaurace a hotel Červený zámek Hradec nad Moravicí
Cukrárna Kamahaj
Model Obaly Opava

Poděkování patří rovněž všem, kteří se podíleli na organizaci plesu a přípravě pohoštění.


Byli to:

paní Monika Bryjová paní Silvie Chromjáková
paní Magdaléna Soudková paní Jindra Petzuchová
pan Jaroslav Večerka paní Dominika Vavrečková
paní Pavla Falharová paní Michaela Hyklová
paní Lucie Dvořáková paní Lucie Hájková
paní Anna Michálková paní Kateřina Vlčková
paní Silvie Procházková paní Pavla Csőbőková
paní Pavla Klapetková paní Kateřina Benová
pan Kamil Procházka

děkují zaměstnanci Školní jídelny při MŠ v Hradci nad Moravicí

Zápis do MŠ 2022/2023 a kritéria k přijetí

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres     Opava, příspěvková organizace

vyhlašuje

zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat s osobní účastí v úterý  3. května 2022 a ve středu  4. května 2022 od 9.00 Do 16.00 hod. V této době můžete nosit vyplněné přihlášky + potvrzené očkování lékařem + evidenční list, příloha č. 1 spolu s kopií rodného listu dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce, příp. občanského průkazu dítěte (potvrzení trvalého bydliště). Vše v zalepené obálce, pokud budete chtít pouze vhodit do připravené urny.

Samotný zápis bude probíhat od 2.5. – 16.5.2022. V tomto termínu můžete tyto dokumenty zaslat poštou, datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – osobně můžete přijít k zápisu 14.6.2022 a 15.6.2022.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne od pondělí 28.3.-14.4. 2022 na vybrané mateřské škole

Denně v době jejich provozu takto:

MŠ Hradec nad Moravicí od 6,00 hod do 16,30hod

MŠ Kajlovec od 6,00 hod do 16,00hod

MŠ Bohučovice 6,00 hod do 16,00hod

MŠ Jakubčovice 6,00 hod do 16,00hod

V případě, že se změní vládní opatření vzhledem ke Covidu – 19, pak vás budeme o všech změnách informovat na našich webových stránkách. Tam také najdete všechny materiály ke stažení.(Přijímací řízení – dokumenty ke stažení)

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  není povinné očkování)

Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti od dvou let do zpravidla šesti let věku. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.

V Hradci nad Moravicí dne 18.2.2022  

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

Spádové obvody týkající se MŠ Hradec nad Moravicí

školské obvody

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let věku.

II. Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2022 předškolní vzdělávání povinné dle §34a)školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34 b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

III. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, dále děti s vyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů a data narození, bude přijato dítě losováním.

IV. Školský obvod Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace,okres Opava, Smetanova 520, tvoří tyto části města – katastrální území Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec. Děti z těchto obvodů budou přijímány přednostně. Dítě mimo spádovou oblast může být přijato jen v případě volné kapacity.

V. V případě volné kapacity budou přijímány i děti nespádové dle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Bez ohledu na bodové ohodnocení  a v souladu s ustanovením § 34 ods.4 školského zákona je přednostně přijato dítě s povinnou předškolní docházkou.

KritériumBodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěteDítě ze spádové oblasti2
Dítě mimo spádovou oblast0
Věk dítěte3 roky a více k 31.8.20222
2 roky k 31.8.20220
Dítě bude navštěvovat MŠ celodenně2
polodenně0
Celkem:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 • Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetípotvrzenou lékařem a prokáže se občanským průkazem.
 • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Poučení:

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání mého dítěte je ve smyslu § 44, od. 1 zákona č. 500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů O správním řízení (Správní řád) zahájeno správní řízení.

Po telefonické dohodě s ředitelem školy (tel: 553 784 154) dne 23.5.2022 /v dopoledních hodinách/ se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§36 odst.3 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) a mají právo nahlížet do spisu ( §38 odst. 1správního řádu ve znění pozdějších předpisů) správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti v MŠ vyvěšením seznamu – dle místa činnosti MŠ – pod registračním číslem dítěte, které obdržíte v den zápisu. Seznam přijatých dětí / registrační čísla/ bude zveřejněn také na webových stránkách školy: www.mshradec.eu

Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně do vlastních rukou, či doporučeným dopisem, do 30 dnů od podání žádosti, nebo do datové schránky zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s:

 1. kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 3. poučením

 Zákonný zástupce poskytuje vědomě a dobrovolně souhlas s uchováním informací o dítěti po dobu
docházky dítěte do mateřské školy, do doby, kterou stanovuje zákon k archivaci dokumentace:
ANO NE
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje
a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

V Hradci nad Moravicí 18.2.2022

Bc.Gabriela Lacková, ředitelka školy

Co bude potřebovat Vaše dítě ve školce

Pohodlné oblečení

Do třídy můžete dítěti donést tepláčky, tričko, ponožky, tenkou mikinu, nebo zástěrku, šatičky, sukénku, punčochové kalhoty. Nedávejte však punčochové kalhoty pod tepláčky. Ani zbytečně dítě nenavlékejte. Ve třídě bude stabilní teplota okolo 22°C.

Přezůvky s pevnou patou

Nejlépe klasické dětské papuče. Prosíme rodiče, aby dětem nedávali cukle, či gumové nazouváky, či jiné nevhodné obutí. Pomůžete nám i takto předejít úrazu.

Starší obuv a oblečení

Na pobyt venku je nejvhodnější starší oblečení, včetně ponožek. Z hygienických důvodů není vhodné nosit ponožky ze třídy na školní zahradu (propocené, špinavé od písku). Samozřejmostí jsou rukavice, šály a čepice v zimě a pokrývka hlavy v létě. Oblečení na pobyt dětí venku vložte prosím do podepsané igelitové tašky. Pokud máte obavy z odření bot, dávejte dítěti na pobyt venku starší obutí. Pokud si Vaše děti oblečení nepoznají, raději vše podepište.

Pyžamo

Na odpolední odpočinek potřebuje dítě vlastní pyžamko.

Rezervní oblečení

Děti by měly mít náhradní oblečení v případě „nehody“. Včetně spodního prádla.

Zubní kartáček

Děti si zuby čistí doma a v mš probíhá ukázka správného čistění zubů s preventistkou a také formou výchovně – vzdělávacích čínností.

Papírové kapesníky

Z hygienických důvodů nepoužíváme ve školce látkové kapesníky. Stačí jedno balení (10-12 balíčků kapesníků na dítě). Pokud kapesníky spotřebujeme, budeme Vás informovat o donesení dalšího balení na nástěnce v šatně. Kapesníky budou mít děti na přístupném místě. Dětem, které samy neumí smrkat, pomohou učitelky.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce MŠ, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte ( jméno a příjmění, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno, ŠVP MŠ Hradec nad Moravicí, desatera předškoláka – vše naleznete na našem webu. K ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd.. MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákoný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání ( např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách ( tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27-2016Sb., o vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné MŠ.

Termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na první týden v měsíci listopadu od 9.00 hodin – 16.00 hodin v ředitelně mateřské školy – po dohodě se zákonným zástupcem dítěte.

Náhradní termín je stanoven na první týden v měsíci prosinci od 9.00 hodin – 16.00 hodin – po dohodě se zákonným zástupcem dítěte.

Ve školním roce 2021/2022 je termín Ověření stanoven na 9.11.2021 na 13.15hod.

Náhradní termín je stanoven na 8.12.2021 na 13.15hod.

Gabriela Lacková, ředitelka školy

Nové webové stránky

Vážení rodiče a přátelé školy,

představujeme vám nové webové stránky, které se pro vás snažíme dělat dostupnější a přehlednější.

Omluvte, prosím, dočasné omezení těchto stránek na kterých v současné době stále pracujeme.

Děkujeme za pochopení

 

                            

© 2021 www.backing.cz