Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ (osobní údaje) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:
Mateřská škola Hradec nad Moravicí
okres Opava, příspěvková organizace
Smetanova 520
IČ: 70984352

Pověřenec pro OÚ (POOÚ):
JUDr. Alexander Meese, Ph.D.,
e-mail: meesealexander@gmail.com

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob.

Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školky, v Hradeckých novinách, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP,OSPOD, Městský úřad (odbor školství Opava, sociální odbor) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoliv souhlas odvolat.

Školka nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce OÚ:
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, Smetanova 520, 747 41 Hradec nad
Moravicí, tel. 553784154, mail.:reditelna@mshradec.eu

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:
JUDr. Alexander Meese, Ph.D.,
e-mail: meesealexander@gmail.com

gdpr web-1GDPR

informovaný souhlas1

9.2 Já mám práva – brožura Rady Evropy

9.3 Osvětový leták ÚOOÚ pro děti

Pověřenec: JUDr. Alexander Meese, Ph.D.

kontakt platný od 25.5. : meesealexander@gmail.com

 

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz