Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

IZO: 600 141 845

 

 1. Důvod a způsob založení

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou městem Hradec nad Moravicí od 1.1.2005

Odloučená pracoviště: Budova mateřské školy, Kajlovec č.p. 1

Budova mateřské školy, Jakubčovice čp. 92

Budova mateřské školy , Bohučovice čp. 45

Nová Zřizovací listina 15.12.2020

Zařazení do sítě rejstříku škol ze dne 23.5.2003

Zápis do obchodního rejstříku od 23.5.2003

 1. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou a třemi odloučenými pracovišti

Mateřská škola Hradec nad Moravicí  – 4 třídy a 96 dětí

Mateřská škola Bohučovice – 24 dětí

Mateřská škola Jakubčovice – 24 dětí

Mateřská škola Kajlovec – 24 dětí

Statutární orgán – ředitelka školy Bc. Gabriela Lacková

Zástupkyně ředitelky: Bc. Silvie Chromjáková

Pedagogické pracovnice

Administrativa

Domovník

Školnice, provozní pracovnice

Školní asistent, asistenti pedagoga

Školní jídelna – kapacita školní jídelny 650 strávníků

Vedoucí školní jídelny

Hlavní kuchařka

Kuchařky

 1. Kontaktní spojení

Pevná linka: 553 784 154

Email MŠ: reditelna@mshradec.eu

Email ŠJ: jidelna@mshradec.eu

 • Adresa poštovní: Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 746 01
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 74601
 • Úřední hodiny: Po, St 12.00 – 13.00 nebo v jiný čas po domluvě s vedením školy
 • Další telefonní čísla: 553 653 168 – hospodářka školy, +420 770 122 569 – zástupkyně ředitelky
 • Číslo faxu: nemáme
 • Adresa internetové stránky: https://www.mshradec.eu
 • ID datové schránky: iuekrsm
 • Další elektronické adresy: ms.hradec@tiscali.cz, zastupkyne.mshradec@seznam.cz

 

 1. Případné platby lze poukázat

35-1850395349/0800 – platby pro ŠJ ( správně zadávejte variabilní symbol)

1850395349/0800 – platby pro školné

70984352

 1. DIČ

Nemáme

 1. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty: Školní řád od 1.9.2019 , Provozní řád MŠ2019  , ŠVP PV „Pojďme spolu – třeba hned, společně poznávat a chránit ten náš duhový svět“

Provozní řád MŠ 3.2024

Školní řád od 1.3.2024

8.2

Návrh rozpočtu na rok 2024 a výhled

MŠ rozpočet 24

MŠ návrh střednědobý výhled2025,2026

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled

MŠ schv.rozpočet 24

MŠ schválený stř.vyhled 24

8.3

Inspekční zpráva 2020

 1. Žádost o informace

Žádosti lze doručit na:

Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 746 01

Telefon: 553784 154

ID datové schránky: iuekrsm

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě. Písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení.

Při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

U obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy.

 

 1. Opravné prostředky

Prostřednictvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

zadost_o_poskytnuti_informaci

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Nemáme.

 1. Předpisy vydané

Škola vydává pouze vnitřní předpisy a směrnice organizace, které nemají povahu právních předpisů.

14.1 Nejdůležitější právní předpisy, jimiž se řídíme:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

 1. Úhrada za poskytování informací

sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci_od_1_3_2023(1)

15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – nemáme.

 1. Licenční smlouvy – nemáme.
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 -2023

Poskytnuté informace

 

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz