Zápis do Mateřské školy Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti se uskuteční

ve dnech 14.5. – 15.5. 2024 od 9.00 hod – 16.00 hod.- fyzicky v MŠ Hradec, Smetanova 520

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS SE USKUTEČNÍ OD 02.04.2024 – 10.5.2024

Do 30-ti dnů ode dne podání Žádosti o přijetí dítěte V ŘÁDNÉM ZÁPISE, bude zveřejněn vyvěšením v MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, MŠ Kajlovec, MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice, seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 pod registračním číslem na dveřích MŠ.
Tento seznam bude zveřejněn i na webu školy:
www.mshradec.eu . Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče vyzvednout osobně, či jim bude zasláno datovou schránkou, či doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vám na požádání vydáme také.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, přílohu č. 1 k Žádosti o přijetí a prokáže se občanským průkazem, popř. přinese doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,

– doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami),

– doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou ( dočasnou ) kontraindikaci ( v případě nepodrobení se očkování).

Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší 3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Svým podpisem zákonný zástupce potvrdí, že byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání svého dítěte je ve smyslu § 44, od. 1 zákona č. 500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů o správním řízení (Správní řád) zahájeno správní řízení.

Po telefonické dohodě s ředitelem školy (tel: 553 784 154), nebo dne 30.5.2024 /v dopoledních hodinách/, se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§36 odst.3 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) a mají právo nahlížet do spisu ( §38 odst.1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy.

GDPR

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě požadavků zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. MŠ je při zpracování osobních údajů povinna dodržovat platné právní předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známé jako „GDPR“, v textu dále jen jako Nařízení).

Právním titulem zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti podle čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení. Osobní údaje budou správcem (MŠ) uchovávány po dobu stanovenou školským zákonem a vyhláškou.

Osobní údaje dítěte/jeho zákonného zástupce jsou zpracovávány za účelem administrace přijímacího řízení v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, vyjádření lékaře,e-mailová adresa.

Osobní údaje budou za účelem administrace přijímacího řízení předávány jen a pouze těm dalším subjektům, které se na základě školského zákona a vyhlášky podílí na přijímacím řízení.

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo požádat MŠ o poskytnutí informace o zpracování jejich osobních údajů.

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo, aby MŠ opravila nepřesné osobní údaje, které se jich týkají.

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo, aby MŠ vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. 

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo, aby MŠ omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, v případech stanovených GDPR.

Dítě/jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na https://www.uoou.cz/

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz