Školní jídelna informace o ŠJ pro rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy

HLAVNÍ  ČINNOST

Školní jídelna při MŠ v Hradci nad Moravicí, Smetanova 520, příspěvková organizace zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy v Hradci nad Moravicí včetně odloučených pracovišť v MŠ Kajlovci, Jakubčovicích a Bohučovicích. Dále vaří stravu pro ZŠ Hradec nad Moravicí, Základní a mateřskou školu Žimrovice a Základní a mateřskou školu Branka u Opavy.

Všechny strávníky je možné přihlásit formou tištěné přihlášky a vrátit zpět do školní jídelny. Základní školy se přihlašují elektronicky pomocí online přihlášky, kterou naleznete na webu MŠ pod složkou školní jídelna. Bez přihlášky nelze odebírat stravu. Platí i pro dospělé strávníky. Odkaz na online přihlášky ke stravování: https://www.mshradec.eu/?page_id=3211 (Termín odevzdání je nejpozději k 1.9. nového školního roku)

Provoz školní jídelny se řídí: Vyhláškou č. 107/2005Sb., novelou 463/2011 sbírky O školním stravování

 • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 258/2000Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č.602/2006Sb. – O hygienických požadavcích na stravovací služby, zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 •  Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro  výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
 • Metodikou spotřebního koše
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Dětem mateřských škol, základních škol i jejich zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Dbáme na přípravu z čerstvých surovin. Strava je obohacena o neslazené nápoje, mléka, bylinkové a ovocné čaje. Děti MŠ mají denně nabídku ovoce nebo zeleniny, od ranní hodiny společně s pitným režimem.

Dle vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií podle věku.:

 1. Kategorie  3-6 let
 2. Kategorie 7- 10 let
 3. Kategorie 11-14 let
 4. Kategorie 15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

Informace o stravování dětí mateřských škol

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. Rozsah se stanoví tak, že když je dítě v době podávání jakéhokoliv jídla v mateřské škole, má povinnost se stravovat. Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy z mateřské školy. Není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli obědy dětí v jídlo-nosičích domů, výjimkou je první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci či dočasný zdravotní problém potvrzený dětským pediatrem. Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost odebrat si odpolední svačinu při obědě.

Děti mají nárok na dotované stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání.

Abychom zákonným zástupcům usnadnili promyšlené doplňování „školkové“ a domácí stravy, zveřejňujeme ve všech budovách i na webových stránkách-www.mshradec.eu. Aktualizovaný jídelní lístek, který sestavuje vedoucí školní jídelny se svým kolektivem.

Dohled ve školní jídelně či výdejně zajišťují zaměstnanci školy a školky. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických návyků. Budují v dětech a žácích zdravé kulturní a stravovací návyky.

Pozor změna od 1. září 2022

Budou obědy všem strávníkům MŠ a ZŠ i ostatním strávníkům přihlašovány automaticky na základě přihlášky, která je řádně podána před novým školním rokem.  

 • Strávníci vyplněnou přihlášku odesílají zpět do školní jídelny. Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka.
 • Strávníci využívají stravovací systém k odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu odhlásit telefonicky na čísle 553784241/ 733 310 110 den předem maximálně do 12.00 hod.
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. První den nemoci si může strávník vyzvednout oběd do jídlonosiče. Pokud strávník odebírá stravu v době nemoci nebo není v době nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a provozní režie! Ceník stravného. Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve škole. Při ukončení stravování – kdy se strávník již nechce stravovat, přechází na jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která stravování vyúčtuje a strávníka odhlásí ze stravy.
 • V případě ztráty hesla či přihlašovacího jména, variabilního symbolu můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny o nové zaslání.

Odhlašování obědů stravy je plně v kompetenci strávníků. (zodpovědnost nesou rodiče, resp. zákonní zástupci). Přes systém iCanteen prostřednictvím přihlašovacích údajů a hesla.  Informativní manuál k obsluze je na webových stránkách škol.

V případě hromadných odhlášek v době prázdnin a svátků apod. bude oběd ohlášen ze strany školy a školní jídelny hromadně.

V případě odhlášek v době školního výletu či exkurzí si obědy odhlašují strávníci sami.

PLACENÍ STRAVNÉHO

Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc
následující (např. do 15. srpna na září) ve výši pro MŠ I. 900,- (3-6let) a MŠ II. 950,- (7+)

Školní jídelny účet 35-1850395349/0800. Pro spárování plateb je důležitý variabilní
symbol, pod kterým je dítě/žák/strávník evidován ve stravovacím systému. Jeho ověření
je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu, který mají k dispozici ve školní jídelně. Vyúčtování probíhá 2x ročně (během měsíců únor a září), kdy budou přeplatky
stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem.

Platby budou možné pouze trvalým příkazem jednou měsíčně: září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen. Červenec se neplatí!

V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den nemoci, následující dny je možno stravu rovněž odebírat, nicméně v její plné ceně. Dle jednotlivých kategorií děti do 6 let celodenní 84Kč,  děti od 7 let celodenní 86Kč stravné).

PROVOZNÍ INFORMACE ŠJ

Výdej obědů v MŠ

PONDĚLÍ – PÁTEK 11.30 – 12.30 (v případě třídy 2 letých dětí se oběd vydává od 11:00)

Výdej obědů pro ostatní strávníky (výdej pouze ve dnech školní výuky) PONDĚLÍ – PÁTEK 11:30 – 12.30

Email: jidelna@mshradec.eu 553784241/ 733 310 110 vedoucí školní jídelny. Školní jídelna – provoz kuchyně 6:00 – 14:30.

Odhlášení/ změnu jídla lze provést nejpozději den předem do 12 hodin. Přes systém iCanteen na webových stránkách. Všechny prázdniny se pro děti z MŠ se automaticky odhlašují včetně ředitelského volna. Nemocnost si řídí rodič nebo zákonný zástupce sám.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz