KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí – příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let.

II. Pro děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné dle § 34 a) školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34 b)školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

III. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, dále děti s vyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů a data narození bude přijato dítě losováním. Děti se přijímají k celodennímu vzdělávání.

IV. Školský obvod Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, okres Opava, Smetanova 520, tvoří tyto části města – katastrální území: Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec.

V. V případě volné kapacity budou přijímány i děti nespádové dle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Bez ohledu na bodové ohodnocení  a v souladu s ustanovením § 34 ods.4 školského zákona je přednostně přijato dítě s povinnou předškolní docházkou.

Kritéria se vyplní při zápisu v MŠ.

Upozornění: Ve dnech zápisu 14. – 15.5. 2024 o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Nerozhoduje o tom ani datum v PŘEDZÁPISU 2.4.-10.5.2024

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Dítě ze spádové oblasti

2

Dítě mimo spádovou oblast

0

Věk dítěte

3 roky a více k 31.8.2024

2

2 roky k 31.8.2024

0

Celkem:

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz